Projekti

Fond za nauku Republike Srbije je, u okviru programa IDENTITETI (http://fondzanauku.gov.rs/wp-content/uploads/2022/12/Program-Identities-Konacna-rang-list.pdf), odobrio finansiranje implementacije projekta Univerziteta Educons pod nazivom „Circular economy as a model of development that forms a new identity of the Republic of Serbia“ (mart 2023 – mart 2025).
Osnovni cilj projekta je procena kapaciteta domaće privrede za tranziciju ka cirkularnosti, što će dati polazne osnove za formiranje novog identiteta srpske ekonomije, sa naglaskom na poljoprivredu i ruralni razvoj. Specifični ciljevi projekta obuhvataju procenu položaja žena, mladih i prihvaćenost digitalnih tehnologija na selu.
Rezultati projekta će biti prezentovani preko 3 monografije, 4 naučna rada, 2 okrugla stola, 3 radionice u ruralnim sredinama, gostovanja u medijima i na završnoj konferenciji.
Članovi projektnog tima:
Prof. dr Mirjana Radovanović, rukovodilac
Prof. dr Vilmoš Tot
Prof. dr Diona Đurđević
Prof. dr Andrea Andrejević Panić
Prof. dr Jelena Ješić
Prof. dr Gordana Racić
Doc. dr Simonida Vukadinović
Asistent Zorana Zdravković
Asistent Zoran Brljak
Doc. dr Igor Vukelić
Dana 08.03 2023 održan je prvi sastanak projektnog tima na kome je definisan detaljan Plan rada.
Više informacija o projektu pogledati na:


Educons Univerzitet je koordinator na projektu GREENLand, finansiranom od strane Evropske komisije, iz Poziva: HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-03, HORIZON- CSA. Ime projekta: Twinning microplastic-Free Environment Akronim: GREENLand Broj projekta: 101079267 Učesnici projekta: Educons Univerzitet iz Srbije, Alfred-Wegener-Institut iz Nemačke i University of Galway iz Irske. Trajanje projekta: 01.01.2023-31.12.2025.
Istraživanja u okviru GREENLand projekta usmerena su na zaštitu životne sredine od mikroplastike,koja predstavlja jedan od najvećih zagađivača sa kojim se naša planeta suočava.
Pored toga, cilj projekta je povećanje kapaciteta administrativne efikasnosti i izvrsnosti institucije kroz obuke i usavršavanja zaposlenih, kao i kroz uspostavljanje i korišćenje savremenih e-Learning sistema. Projekat će podsticati umrežavanje i saradnju sa istaknutim institucijama iz Evrope, najviše kroz nove projektne prijave. Zajedno sa partnerima iz Nemačke i Irske radiće se na boljoj povezanosti nauke, prakse i politike, što će doprineti podizanju reputacije i istraživačkog profila Univerziteta Educons.
Za više informacija o projektu, posetite website: https://project-greenland.com


The Educons University is partner instituion in the  project from the Widening scheme European Excellence Initiative, EEI.

Name of the project: Bringing Excellence to Transformative Engaged Research in Life Sciences through Integrated Digital Centres
Acronym: BETTER Life
Grant provider: European Commission
Programme: Horizon Europe
Duration: 2022 – 2025

The general objective of the project is to establish the EU Digital Centre of Excellence for Socially Engaged Research in Life Sciences (hereinafter EU BETTER Life Centre). The Centre will be an inter-institutional support structure for developing capacities of early career researchers (PhD students and researchers not yet fully independent) aiming to foster socially engaged research (SER) to tackle societal challenges in their surrounding ecosystems while consolidating the EU BETTER Life Centre as a world reference in planning, supporting, and implementing SER in life sciences.

For more information, follow the official website: BETTER Life – BETTER Life (betterlifehorizon.eu)

BEAMING, BIOEKONOMSKI SAVEZ ZA STIMULACIJU INOVATIVNE I INKLUZIVNE ZELENE TRANZICIJE

  • Evropski projekatnastoji da podstakne inovacije i razmenu znanja u oblasti bioekonomije kroz saradnju između evropskih visokoškolskih institucija
  • BEAMING je projekat,  koji  je od programa Evropske unije za istraživanje i inovacije Horizont Evropa finansiran u iznosu od 3,9 miliona evra.

Budimpešta, (Mađarska) 18. januar 2024. – Alijansa izvrsnosti u bioekonomiji za podsticanje inovativne i inkluzivne zelene tranzicije (BEAMING) je inovativni projekat posvećen unapređenju izvrsnosti i promovisanju inovacija u oblasti bioekonomije. Inicijativa nastoji  da istraži potrebom za povećanjem konkurentnosti i vidljivosti visokoškolskih institucija (VŠU) u Evropi, sa posebnim fokusom na zemlje koje se šire u istočnoevropskim državama članicama EU i na zapadnom Balkanu.

U tom cilju, projekat BEAMING će okupiti visokoškolske ustanove iz različitih regiona, promovišući transfer znanja i tehnologije i podstičući kulturu saradnje fokusirajući se na različite ključne ciljeve: jačanje veština i kapaciteta istraživača u ranoj karijeri u istraživanju bioekonomije, podsticanje institucionalne reforme, promovisanje interdisciplinarnu saradnju, unapređenje transfera tehnologije i podsticanje inkluzivne institucionalne kulture.

Inicijativa će pratiti metodologiju zasnovanu na pristupu inovativnog ekosistema quatriple helix-a, koji uključuje saradnju između VŠU, industrije, vlade i civilnog društva. Ovaj pristup će povećati kapacitet za inovacije i praktičnu primenu rezultata istraživanja, ali će uključiti i širu javnost u procese koji olakšavaju promene u ponašanju potrošača i ekološkoj svesti.

BEAMING je posvećen podsticanju prekogranične saradnje u sektoru bioekonomije, sa fokusom na podizanje izvrsnosti i inovacija. Okupljanjem visokoškolskih institucija, promovisanjem inkluzivne kulture i unapređenjem transfera tehnologije, projekat ima za cilj da ojača ulogu VŠU u okviru njihovog četvorostrukog spiralnog sistema inovacija i olakša institucionalne promene. Očekuje se da će ova saradnja poboljšati osnaživanje visokoškolskih ustanova za stvaranje dinamičnog ekosistema, koji donosi regionalne i globalne koristi u sektoru bioekonomije.

Aktuelni izazovi u bioprivredi

Bioekonomija je ekonomski sistem koji koristi obnovljive biološke resurse za proizvodnju širokog spektra dobara i usluga, sa ciljem održivosti i smanjenog oslanjanja na neobnovljive izvore energije. Međutim, u današnje vreme, bioekonomija se suočava sa značajnim izazovima. Postoji hitna potreba za rešavanjem pitanja održivosti, kao što su iscrpljivanje resursa, klimatske promjene i rastuća nejednakost. Štaviše, efikasan transfer znanja i tehnologije među ključnim akterima visokoškolskih institucija, vlada, civilnog društva i industrije je od suštinskog značaja za pokretanje inovacija i praktičnu primenu napretka u bioekonomiji. Sektoru su potrebne strukturne i političke reforme koje promovišu izvrsnost i transdisciplinarnu saradnju. Ovi izazovi naglašavaju potrebu za uspostavljanjem efikasne prekogranične saradnje kako bi se rešila aktuelna pitanja u bioekonomiji i iskoristio njen potencijal za održivi razvoj.

O BEAMINGu

Budapest Univerzitet je vodeći partner konzorcijuma projekta BEAMING, pored koje projektni tim čine i Poljoprivredni univerzitet u Plovdivu, Poljoprivredni  univerzitet u Tirani, BIOEAST Hub CR, BOKU – Univerziteta prirodnih resursa i prirodnih nauka, CluBE – Klaster bioekonomije i životne sredine Zapadne Makedonije , Univerzitet Educons, Mađarska agencija za inovacije, Fraunhofer institut za sistemska i inovacijska istraživanja, INCDSB – Nacionalni institut za istraživanje i razvoj za biološke nauke, Sv. Ćirila i Metodija u Skoplju, Sustainable Innovations Europe, Univerzitet u Banjoj Luci, Univerzitet u Novom Sadu – Poljoprivredni fakultet, i Univerzitet u Osijeku – Prehrambeno-tehnološki fakultet, uz podršku Univerziteta Panonija, kao pridruženog partnera.

BEAMING-EUROPEAN-PROJECT-KICKS-OFF – RS

BEAMING-EUROPEAN-PROJECT-KICKS-OFF – EN

NEWSLETTER 1 – MARCH 2024


Name of the project: Carbon Neutral Sports Club Network 

Acronym: C ZERO SPORTS CLUB

Project number: ERASMUS-SPORT-2022-SCP-101090920

Programme: ERASMUS+ SPORT COLLABORATION PARTNERSHIP

Duration: 2023 – 2024

 

The ‘Carbon Neutral Sports Clubs Network’ (C ZERO SPORT CLUBS) project aims to encourage small sports clubs operating in Europe to take action and develop a sustainable understanding for climate action. It is a necessity for sports clubs to encourage an environmentally compatible management approach by including digital tools and to take responsibility environment because it is especially important for local sports clubs to carry their local activities outside of sports and to gain the support of the society by developing environmentalist behaviours. With the Carbon Neutral Sports Clubs Network, we plan to establish, we will have determined a roadmap for environmentalist activities we will plan in the future, and we will apply inside of the sport clubs. These activities will be related how to manage a sport club management in an environmentalist approach, which are using recycled materials, using eco-lamps, using more bicycles for their daily works, organizing attractive planting activities etc.

The project was designed to create a “Carbon Neutral Sport Clubs Networks”: Firstly, A Climate Footprint Measurement Program, which includes both environmentalist and sport activities, will be developed regarding the specific needs and this program will be applied by the sport clubs. After the sport clubs’ implementation as pilot activity, this program will be turned a Carbon Footprint Measurement Application to be used by more sport clubs. At the same time, Carbon Neutral Sport Club Network will be created and it will be mandatory to use this developed application. By developing the Network, the Carbon Footprint Measurement will be promoted, and it will be aimed to include more and more sport clubs and later NGOS in this network. Thus, as sport clubs, we will carry out our responsibilities to fight against climate change.


PROJEKAT SRČANI CRV

Ekonomski aspekti i ekološke implikacije uz aktivni kliničko dijagnostički nadzor zdravstvenog stanja prijemčivih vrsta u cilju kontrole i smanjenja prisustva uzročnika Dirofilaria spp, vektora i transmisije u slivu reke Tise.
SAJT PROJEKTA: www.srcanicrv.rs

Srčani crv – Brošura
Srčani crv – LQ
Srčani crv – liflet

 

 

OSTVARENI REZULTATI PROJEKTA:


 

 

    

Erasmus + projekat „Improving Academic and Professional Education Capacity in Serbia in the area of Safety & Security – ImprESS“ Fakulteta za studije bezbednosti

Jean Monnet Projects Erasmus +
Economic aspect of the energy efficiency of EU countries (ECENEF)“
Project reference: 599491-EPP-1-2018-1-RU-EPPJMO-PROJECT
2018 – 2021
 
Jean Monnet Projects Erasmus + 
„The circular economy: `the number one priority` for the European Green Deal (CIRECON)“
Project Reference: 619927-EPP-1-2020-1-BG-EPPJMO-PROJECT
2020 – 2023

Erasmus+ projekat No598241-EPP-1-2018-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP ‘Strengthening Educational Capacities by Building Competences and Cooperation in the Field of Noise and Vibration Engineering- SENVIBE

“IMPACT-ENVI“ Interreg IPA-CBC  Hrvatska-Srbija prekogranični program- učesnik Fakultet zaštite životne sredine (više informacija o projektu IMPACT-ENVI na www.impact-envi.eu)

 

„Model funkcionisanja lokalne samouprave u uslovima vanrednih situacija (poplava)“ Fakulteta za studije bezbednosti

“Analiza pravnog i institucionalnog okvira i prakse učešća građana u kreiranju javnih politika i propisa u Autonomnoj pokrajini Vojvodini“, Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost (br.142-451 2483/2019-03.)

Analiza transponovanja i primene propisa EU u oblasti energetske efikasnosti u pravnim sistem Republike Srbije, kao neophodan korak ka očuvanju životne sredine – mesto i uloga jedinica samouprave, uz poseban osvrt na Grad Novi Sad, Gradska uprava za zaštitu životne sredine, Grad Novi Sad. Br. 501-1/2021-19v-II od 02.08.2021.

Specijalistički program “Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove“

Projekti Univerziteta Educons

CaSa – Učesnici projekta i kursevi

NaRA2 logo color 2 JPEG

CaSA-baner