Studentska praksa

U nastojanju da jaz između teorijskih znanja i sposobnosti koje studenti uče i usvajaju tokom studija i veština i praktičnih znanja koje privredni subjekti traže bude u najvećoj mogućoj meri umanjen, Univerzitet Educons razvija i održava kontinuiranu saradnju sa privrednim subjektima.

Ovakvim pristupom nastavnom procesu, kroz projektno studiranje, koje podrazumeva suštinski novi nivo povezivanja sa kompanijama i formulisanje dugotrajnih veza i međusobnih odnosa – univerzitet i privredni subjekti svojim zajedničkim delovanjem daju esencijalnu podršku razvoju karijere i interesu studenta da pronađu dobar i siguran posao.

Uz neophodnu studentsku praksu, studijski programi sada se sinhronizuju s realnim poslovnim potrebama kompanija, koje blagovremeno imaju mogućnost zapošljavanja studenata odmah nakon završavanja studija.

Kako tradicionalni načini učenja zaostaju u pripremanju studenata za ekonomsku stvarnost i opremanju mladih ljudi sa veštinama neophodnim za sam početak i napredovanje u poslovnoj karijeri, savremeni studijski programi na Univerzitetu Educons svoje studente, kao buduće kandidate za posao, priprema u skladu sa zahtevima savremenih i budućih zahteva za profesionalnim veštinama. Poslovi budućnosti, prema preporukama Izveštaja svetskog ekonomskog foruma, traže ljude koji imaju izražene veštine za saradnju, komunikaciju i rešavanje problema – razvijene uglavnom kroz socijalno i emocionalno učenje. U kombinaciji sa tradicionalnim veštinama, društvene i emocionalne kompetencije opremaju studente da evoluiraju u novim sferama društva znanja.

Povezivanje privredih subjekata, državnih i javnih institucija i studenata realizuje se na svim Fakultetima i studijskim programima Univerziteta Educons.

Ciljevi studentske prakse:

  • sticanje praktičnih znanja i priprema studenata za prvo zaposlenje
  • upoznavanje potencijalnih poslodavaca s kvalitetom, znanjem, sposobnostima i veštinama budućih diplomaca Univerziteta
  • saradnja na upisu i stipendiranju novih i odabranih sadašnjih studenata
  • obuka i obrazovanje menadžerskih struktura
  • organizovanje tematskih grupnih poseta studenata organizacijama
  • gostujuća predavanja i predstavljanje poslovanja privrednih subjekata

Poslovna partnerstva, na više različitih novoa, odgovorna su za projektovanje, razvoj i upravljanje dugoročnim odnosima sa preduzećima. Sve navedene aktivnosti u okviru saradnje sa privredom i organizovanja studentske prakse ukazuju na autentičan i kvalitetan pristup Univerziteta Educons u kreiranju procesa obrazovanja koji se temelji na efikasnom spoju teorijskog znanja i prakse utemeljene u privrednom životu države. Ovakav kvalitet i raznovrsnost studijskih programa omogućava studentima Univerziteta Educons jedinstvenu priliku za afirmaciju i uspešno planiranje i razvoj karijere.

Za preuzimanje:

Formular – prijava studenta za stručnu praksu

Formular – ocenjivanje studenta od strane mentora u firmi

 

Svi zainteresovani studenti mogu ispuniti Prijavni list i pošalju ga na: studentskapraksa@educons.edu.rs

SARADNJA SA PRIVREDOM