SmartDev – Pametan razvoj

SmartDev zasnovan je na najnovijim tehnologijama i jednostavan je za korišćenje. SmartDev prilagođen je potrebama različitih institucija i poslovnih subjekata, odnosno namenjen je ministarstvima, razvojnim agencijama, gradovima, opštinama, investitorima, preduzetnicima, ustanovama, javnim preduzećima, udruženjima. Pristup SmartDev-u ostvaruje se odabirom i zakupom licence od strane korisnika u zavisnosti od specifičnih potreba i učestvovanjem na edukacijama u okviru SmartDev Treninga u sertifikacionog centru (SmartDev TSC).

Sa aspekta jedinice lokalne samouprave, SmartDev predstavlja jedinstven alat za:

 • Popis lokalnih resursa i dijagnostiku trenutnog stanja
 • Pripremu i sprovođenje razvojnih i investicionih projekata
 • Implementaciju Strateškog plana razvoja jedinica lokalne samouprave
 • Analizu i sintezu podataka o planiranoj infrastrukturi na određenim područjima
 • Izradu izveštaja prema zadatim parametrima i filterima
 • Praćenje aktuelnih javnih poziva EU i sistemsko informisanje na dnevnoj bazi

 

Sa aspekta viših nivoa vlasti SmartDev omogućava:

 • Pregled lokalnih razvojnih kapaciteta (popis ključnih lokalnih rerusa i faktora razvoja)
 • Izračunavanje investicionog potencijala opština
 • Kontinuiranu edukaciju predstavnika lokalnih samouprava
 • Planiranje razvojnih i investicionih projekata na osnovu pregleda potreba i projekata u lokalnim samoupravama
 • Filtriranje projekata po nivoima, oblastima, vremenskim rokovima realizacije, budžetima i dr., praćenje realizacije Strateških planova, monitoring pripreme dokumentacije za aplikacije kod EU fondova, kao i uključivanje lokalnih razvojnih projekata u projekte od regionalnog značaja
 • Sistematsko pripremanje i ažuriranje projektnih ideja/projekata kao osnove za izradu Regionalne strategije razvoja
 • Pregled osnovnih podataka o lokalnim samoupravama (demografski, prostorni, privredni indikatori, finansijski podaci, zaposleni, raspoloživi prirodni i kulturni resursi i dr.)
 • Pružanje pomoći lokalnim samoupravama u pripremi aplikacija za EU fondove, traženju partnera i dr., a sve uz pomoć pregleda projekata (i prateće dokumentacije) čija priprema je u toku
 • Praćenje potreba svih lokalnih samouprava sa određene teritorije u cilju prilagođavanja predstojećih konkursa stvarnim potrebama