Laboratorija – A Bio Tech Lab

IMG_0256 1

A BIO TECH LAB d.o.o. laboratorija počela je sa radom 2008. godine na osnovu zahteva tržišta. Prvi put je akreditovana od strane Akreditacionog tela Srbije 2008, a reakreditovana 2012. godine i pruža kvalitetne i pouzdane usluge usaglašene sa zahtevima standarda SRPS ISO 17025: 2006. Rešenjem Ministarstva poljoprivrede 404- 02-54/42/2009-06 i 404-02-71/41/2011-09 laboratorija je ovlašćena za laboratorijska ispitivanja bezbednosti hrane i hrane za životinje.

Delatnost laboratorije zasniva se na iskusnim zaposlenim kadrovima i na najsavremenijoj opremi uz poštovanje nacionalnih i međunarodnih propisa sa međunarodno priznatim ispitivanjima za hemijske i biotehnološke analize poljoprivrednih proizvoda, njihovih prerađevina i životnih namirnica. Hemijska laboratorija ispituje ostatke pesticida i ostatke teških metala u prehrambenim proizvodima i životnoj sredini u cilju kontinualnog unapređenja nivoa zaštite potrošača i podizanja stepena zdravstveno bezbedne hrane. Biotehnološka laboratorija ispituje i utvrđuje genetičku modifikovanost u proizvodima domaće i strane proizvodnje.

IMG_6416 1

Laboratorija je istovremeno u funkciji nastavne aktivnosti na Fakultetu zaštite životne sredine i omogućava upoznavanje studenata s osnovnim procedurama rada u laboratoriji koji se odnose na pravljenje rastvora, merenja mase i zapremine, titracije, pH metrije, gravimetrije, i s najnovijim metodama koje se primenjuju danas u svetu. Ovo praktično znači da u laboratoriji studenti mogu videti postupke analize, kao na primer: metala u zemljištu, vodi i biljnom materijalu primenom mikrotalasne digestije praćene ICP tehnikom analize; kvantitativnu analizu prisustva genetske modifikacije u hrani primenom PCR-tehnike; određivanje ostataka organskih jedinjenja (pesticida, ugljovodonika, polihlorisanih bifenila, policikličnih aromatičnih ugljovodonika itd.) u zemljištu, vodi i namirnicama biljnog porekla, primenom ekstrakcije i prečišćavanja u čvrstoj fazi adsorbensa i tehnika GC-MS i/ili HPLC/FD/DAD sa postkolonskom derivatizacijom.

Laboratorija sarađuje sa srodnim organizacijama koje obavljaju istraživačku, naučnu i inovacionu delatnost, kao i sa privrednim društvima, ali i pravnim i fizičkim licima koja se bave proizvodnjom u zemlji i svetu. U prethodnom periodu ostvarena je veoma uspešna saradnja sa: Naučnim institutom za prehrambene tehnologije, Novi Sad; Institutom za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad; Naučnim institutom za veterinarstvo, Novi Sad; Poljoprivrednim fakultetom, Laboratorijom za biološka istraživanja i pesticide, Novi Sad; Institutom za javno zdravlje Vojvodine, Novi Sad.

 http://www.abiotechlab.rs/