Studentski parlament

Studentski parlament predstavlja telo koje omogućava studentima da preko svojih predstavnika ostvare svoja prava i da podnose inicijative čiji je cilj unapređenje studentskog života. Studentski parlament Univerziteta Educons sačinjavaju dva predstavnika svakog fakulteta iz sastava Univerziteta Educons. Predstavnici Studentskog parlamenta, u skladu sa Statutom, biraju svog predsednika i predstavnika u stručnom organu Univerziteta Educons.

Nakon održanih izbora za sastav Studentskog parlamenta, 4.5.2015. godine, Komisija za sprovođenje i kontrolu izbornog procesa ustanovila je da su izbori protekli u skladu sa procedurom i demokratskim pravilima, i da aktuelni saziv Studentskog parlamenta sačinjavaju sledeći studenti: