Studijski programi

Doktorske studije za cilj imaju da studente osposobi za samostalan naučno-istraživački rad i da im omogući sticanje svih neophodnih znanja i veština za uspešan razvoj karijere.

Korišćenjem savremenih naučnih znanja i metoda, studenti će kroz predavanja i mentorski rad razvijati kritičko mišljenje i steći visok nivo kompetencija primenjivih, ne samo u naučno-istraživačkim institucijama, nego i u širem poslovnom (umetničkom) okruženju.

Razvoj naučno-istraživačkih kompetencija studenata pratiće se kroz objavljivanje radova u naučnim časopisima, aktivno učešće na naučnim konferencijama, uključivanje u naučno-istraživačke projekte i dr.

Univerzitet Educons je izdavač vodećeg nacionalnog naučnog časopisa Poslovna ekonomija (kategorija M51) i tematskog zbornika radova. Tradicionalno, krajem maja svake godine Univerzitet organizuje međunarodnu naučnu konferenciju. Pored toga, Univerzitet učestvuje u realizaciji nekoliko naučno-istraživačkih projekata.

U okviru doktorskih akademskih studija Univerziteta Educons realizuje se pet akreditovanih studijskih programa u pet različitih naučnih polja.

U skladu sa principima Bolonjske deklaracije, doktorske studije traju šest semestara i nose 180 ESPB bodova, uz prethodno ostvarenih 300 ESPB bodova na osnovnim akademskim i master akademskim studijama.

Studijski program POSLOVNA EKONOMIJA
Studijski program STUDIJE BEZBEDNOSTI
Studijski program ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE
Studijski program POLJOPRIVREDNE NAUKE
Studijski program KLASIČNO SLIKARSTVO
Studijski programi FAKULTETA ZA SPORT I TURIZAM