Pravilnik i obrasci

Pravilnik o doktorskim studijama

[.pdf]

 

Uputstvo za prijavu i pripremu doktorske disertacije

[.doc][.pdf]

 

Uputstvo obrazac 1 – Prijava teme doktorske disertacije

[.doc][.pdf]

 

Uputstvo obrazac 2 – Ključna dokumentacijska informacija

[.doc][.pdf]

 

Uputstvo obrazac 3 – Key documentation information

[.doc][.pdf]

 

Uputstvo obrazac 4 – Naslovna strana doktorske disertacije

[.doc][.pdf]

 

Uputstvo obrazac 5 – Izjava o autorstvu

[.doc][.pdf]

 

Uputstvo obrazac 6 – Izjava o istovetnosti štampane i elektronske verzije

[.doc][.pdf]

 

Uputstvo obrazac 7 – Izjava o unošenju u Repozitorijum i korišćenju doktorske disertacije

[.doc][.pdf]

 

Uputstvo obrazac 8 – Bibliografija

[.doc][.pdf]

 

Uputstvo obrazac 9 – Prijave odbrane doktorske disertacije

[.doc][.pdf]