Upis na doktorske studije

Pravo upisa na I godinu doktorskih akademskih studija imaju kandidati sa završenim master akademskim studijama koji su u prethodnom školovanju stekli najmanje 300 ESPB bodova i ukupnom prosečnom ocenom na osnovnim i master studijama od najmanje 8,00, kao i ispunjenim drugim uslovima u skladu sa Zakonom i Pravilnikom o doktorskim studijama. Pravo upisa na II i III godinu doktorskih akademskih studija imaju studenti doktorskih studija u skladu sa odlukom stručnog organa Univerziteta, odnosno, Fakulteta.

Konkurs za upis u školsku 2018/2019. godinu

Potrebna dokumentacija za učešće na konkursu:

1. Fotokopije diploma završenih osnovnih i master studija
2. CV (biografija)

Zainteresovani kandidati predaju dokumentaciju službi za doktorske studije Univerziteta Educons. Ispunjenost uslova za upis kandidata na doktorske studije proverava komisija od tri nastavnika koju obrazuje Nastavno – naučno veće odgovarajućeg fakulteta. Redosled kandidata za upis na prvu godinu doktorskih studija utvrđuje se na osnovu opšte prosečne ocene ostvarene na osnovnim i master akademskim studijama i ostvarenih rezultata u naučno-istraživačkom radu, odnosno, umetničkom radu. Prijavljeni kandidati pre upisa obavljaju intervju sa rukovodiocima izabranog studijskog programa. Broj studenata za upis na prvu godinu doktorskih studija utvrđuje Senat, a broj se određuje saglasno dozvoli za rad Univerziteta i kvoti za upis prema akreditaciji studijskog programa.

Potrebna dokumentacija za upis na doktorske studije:

1. Overene fotokopije diploma o završenim osnovnim i master studijama
2. Izvod iz matične knjige rođenih – original ili overena kopija
3. CV (biografija)
4. 2 fotografije
5. Popunjen prijavni list – preuzmi

Kandidat potrebnu dokumentaciju za upis predaje lično u službi za doktorske studije Univerziteta Educons.