Trening i sertifikacioni centar SmartDev (SmartDev TSC)

SmartDev-TSC je centar razvijen u okviru Univerziteta EDUCONS sa osnovnim ciljem pružanja osnovnih i naprednih znanja potrebnih za korišćenje softverskog rešenja SmartDev-Pametan razvoj, kao i pružanja kontinuirane pomoći korisnicima pri unosu i generisanju podataka iz softverskog rešenja.

Pravo pristupa i korišćenja SmartDev rešenja ostvaruju se na osnovu dobijenih sertifikata nakon uspešnog pohađanja treninga organizovanih u okviru SmartDev-TSC i dodeljenih licenci za korišćenje rešenja. Svi nosioci licenci obavezni su da učestvuju na SmartDev-TSC edukaciji unutar SmartDev-TSC kako bi stekli sertifikate koji potvrđuju njihovu osposobljenost za korišćenje softverskog rešenja. Vrste licence koje korisnici mogu dobiti su: korisnička, sistem-integratorska i upravljačka.

Dinamično okruženje, kao i rastuće potrebe za novim i naprednijim znanjima, u lokalne samouprave donose i nove poslove koji zahtevaju kontinuiranu edukaciju. Većina lokalnih samouprava u svojoj organizacionoj strukturi ima različite oblike kancelarija koje se bave upravljanjem lokalnim prostorom kroz definisanje pravaca razvoja i obezbeđivanje finansijskih sredstava za implementaciju ključnih projekata. Sve ovo podrazumeva i pripremu i implementaciju projekata po procedurama različitih donatora, pre svega EU. Naša kancelarija pruža kontinuiranu pomoć predstavnicima lokalnih samouprava kroz različite edukativne programe, kao što su:

  • Integrisano upravljanje lokalnim razvojem
  • Strateško i operativno planiranje
  • Teritorijalni marketing i brendiranje područja
  • Implementacija strateškog plana razvoja, praćenje i evaluacija
  • Priprema projekata za EU finansiranje
  • Implementacija projekata finansiranih iz EU (praćenje projekta, trošenje sredstava, PRAG tender procedure, izveštavanje, drugo)
  • Ruralni razvoj i IPARD
  • Lokalne akcione grupe

Edukativni programi organizuju se u prostorijama Univerziteta EDUCONS tokom cele godine, a ukoliko ste zainteresovani za neku od navedenih tema, ili neku drugu iz delokruga rada lokalnih samouprava, budite slobodni da nas kontaktirate na mail: zoran.brljak@educons.edu.rs.