Obrasci za studente

Obrasci (molbe) koje studenti Univerziteta Educons podnose Pravnoj službi, a u vezi su sa zahtevima za regulisanje školarine, promenu nastavnika i drugim zahtevima u vezi sa ostvarivanjem prava studenata, treba da budu u pisanoj formi, odštampane, datumirane, sa upisanim brojem indeksa, matičnim brojem studenta i svojeručnim potpisom.

Molbe sa obrazloženjem, odnosno sa prilozima koji dokumentuju navode iz molbe, predaju se u Pravnu službu, kancelarija br. 32, II sprat. Sve molbe se overavaju prijemnim pečatom Univerziteta Educons.

Molba treba da sadrži naziv fakulteta i lice kome se podnosi (u gornjem levom uglu), sadržaj sa zahtevom (središnji deo teksta), puno ime i prezime studenta sa potpisom, broj indeksa i JMBG (u donjem desnom uglu), datum i mesto podnošenja molbe i spisak priloga koji se dostavljaju uz molbu (u donjem levom uglu).

Neuredne molbe neće biti razmatrane. U nadi da ćete nam izaći u susret, srdačno zahvaljujemo.

Dokumentacija

Fakultet poslovne ekonomije

Fakultet za primenjenu bezbednost

Fakultet informacionih tehnologija

Fakultet za digitalnu produkciju

Učiteljski fakultet

Fakultet zaštite životne sredine

Fakultet ekološke poljoprivrede

Akademija klasičnog slikarstva