Obrasci za studente

Obrasci (molbe) koje studenti Univerziteta Educons podnose Pravnoj službi, a u vezi su sa zahtevima za regulisanje školarine, promenu nastavnika i drugim zahtevima u vezi sa ostvarivanjem prava studenata, treba da budu u pisanoj formi, odštampane, datumirane, sa upisanim brojem indeksa, matičnim brojem studenta i svojeručnim potpisom.

Molbe sa obrazloženjem, odnosno sa prilozima koji dokumentuju navode iz molbe, predaju se u Pravnu službu, kancelarija br. 32, II sprat. Sve molbe se overavaju prijemnim pečatom Univerziteta Educons.

Molba treba da sadrži naziv fakulteta i lice kome se podnosi (u gornjem levom uglu), sadržaj sa zahtevom (središnji deo teksta), puno ime i prezime studenta sa potpisom, broj indeksa i JMBG (u donjem desnom uglu), datum i mesto podnošenja molbe i spisak priloga koji se dostavljaju uz molbu (u donjem levom uglu).

Neuredne molbe neće biti razmatrane. U nadi da ćete nam izaći u susret, srdačno zahvaljujemo.

Dokumentacija

Fakultet poslovne ekonomije

Fakultet za studije bezbednosti

Fakultet za primenjenu bezbednost

Fakultet informacionih tehnologija

Fakultet za digitalnu produkciju

Učiteljski fakultet

Fakultet zaštite životne sredine

Fakultet ekološke poljoprivrede

Akademija klasičnog slikarstva