Saveti Direktora

Saveti Direktora na Educons Univerzitetu

Educons Univerzitet je posvećen projektima koji promovišu transfer i razmenu znanja i veština, kroz koje stvaranje dugoročnih partnerstva i mogućnosti za (novo) zapošljavanje, što inspiriše inovacije, preduzetništvo i kreativnost kroz razvoj novih pristupa u nastavi i učenju. Bliska saradnja sa kompanijama pomaže univerzitetima da razvijaju svoje nastavne programe koji su praktično orijentisani i zadovoljavaju potrebe studenata, trćišta rada i celokupnog društva. Istovremeno, studenti stiču relevantne i praktične veštine i usvajaju nove načine razmišljanja koja su neophodna za tržište rada.

Univerzitet Educons osniva Savete direktora za integrisane studijske programe ili fakultete u okviru univerziteta. Savet direktora je uspostavljen sa namerom da preuzme deo odgovornosti i ima savetodavnu ulogu u odnosu na Dekane fakulteta i njegove prodekane u svojim nadležnostima. Saveti direktora predstavljaju organizacionu inovaciju u sklopu organizaciono transformativnih procesa u upravljanju i rukovođenju fakultetima u sklopu univerziteta. Mogućnosti koje proizilaze su inovacije nastavno-naučnog procesa pre svega u smislu unapređenja studijskih programa, akademskog osoblja i stipendiranja studenata. Takođe, studentima se pruža mogućnost direktne mogućnosti za zaposlenje kroz osvojenu stipendiju i stručnu praksu, koju studenti, obavljaju u tim kompanijama. Savet direktora je osmišljen kao organizaciona jedinica koja pruža podršku Dekanima u akademskom menadžmentu fakulteta kroz održavanje radnih sastanaka na godišnjem nivou, kako bi se stvorile odgovorne politike za obrazovanje sledeće generacije studenata, stvorila nova znanja i veštine i u tom smislu i preuzimaju odgovornosti za podršku Misije Educons Univerziteta.

Saveti Direktora se sastoje od najuspešnijih primera poslovnih firmi i uspešnih pojedinaca, koji zajedno čine prvi i osnivački odbor Saveta direktora na Educons Univerzitetu. Saveti Direktora, pružaju direktnu podršku univerzitetskom institucionalnom menadžmentu i predstavljaju vaćnu kariku za umrežavanje tržišta rada i akademskog okruženja. Saveti direktora postaju integrativni deo univerzitetskih organizacionih i transformacionih procesa ali su oni kreatori akademske atmosfere na univrzitetu kroz zalaganje za formiranje univerzitetskih fondova za: 1) finansiranje i stipendije za studente, 2) razvoj i unapređenje nastavnog osoblja i 3) istraživanja i razvoj nauke.

Na ovaj način, Educons Univerzitet je uspostavio platformu za podršku i olakšavanje razvoja visokog obrazovanja u Srbiji i stvorio uslove za modernizaciju procesa nastave, učenja i istraživanja, kroz mehanizme tržišne ekonomije kao i podsticanje angažovanja pojedinaca ka razvoju prvog primera preduzetničkog univerziteta u Srbiji.

I Savet direktora Fakulteta poslovne ekonomije

  1. Kompanija Enterijer JANKOVIĆ
    Božo Janković, generalni direktor

Akt o pristupanju

     2. Preduzeće SAVACOOP d.o.o.
Sava Đurica, direktor

Akt o pristupanju

     3. UNIVEREXPORT GRUPA
Vesna Vučurević, predsednik

Akt o pristupanju

     4. Kompanija ENERGYNET d.o.o.
Goran Jevtić, direktor

Akt o pristupanju

     5. Preduzeće MASTERPLAST YU d.o.o.
Tivadar Bunford, direktor

Akt o pristupanju

     6. NLB BANKA A.D. Beograd
Mr Vlastimir Vuković, predsednik Saveta direktora

član Izvršnog odbora NLB BANKE A.D. Beograd

Akt o pristupanju

Izjava o uključivanju studentske baze Univerziteta u poslove kompanije

     7. PIRAEUS BANK A.D. Beograd
Vojislav Lazarević, predsednik Izvršnog odbora i generalni menadžer

Akt o pristupanju

 

II Savet direktora Fakulteta ekološke poljoprivrede

1.Kompanija ZDRAVO ORGANIC
Jozef Gašparovski, generalni direktor

2. Kompanija ELIXIR GROUP
Stanko Popović, predsednik

Akt o pristupanju

Izjava o uključivanju studentske baze Univerziteta u poslove kompanije

    3. Poslovni sistem GLOBAL SEED
Saša Vitošević, generalni direktor

Akt o pristupanju

     4. Kompanija EVROTOM
Toma Pavlić, direktor

     5. R.P.G. ERDEVIK
Branislav Mihajlović, direktor

Akt o pristupanju

6. Kompanija ECOAGRI Srbija
Mlađan Ljubić, predsednik Saveta direktora

generalni direktor Kompanije ECOAGRI Srbija

Akt o pristupanju

Izjava o uključivanju studentske baze Univerziteta u poslove kompanije

7. Institut za ratarstvo i povrtarstvo- NS SEME
Prof. dr Bogdan Kuzmanović, predsednik Upravnog odbora

8. Timomed doo
Srbislav Vidojević, direktor

9. Biofor System doo
Bogdan Žigić, direktor

Izjava o uključivanju studentske baze Univerziteta u poslove kompanije

10. Greensoft doo

Zvezdan Žarić, direktor

Izjava o uključivanju studentske baze Univerziteta u poslove kompanije

 

III Savet direktora Fakulteta zaštite životne sredine

  1. Vojvodinašume
    Marta Takač, direktor

Akt o pristupanju

Izjava o uključivanju studentske baze Univerziteta u poslove kompanije

     2. LAFARGE Srbija
Dimitrije Knjeginjić, direktor

Akt o pristupanju

     3. Nacionalni park Fruška Gora,
Radoslav Krunić, direktor

Akt o pristupanju

Izjava o uključivanju studentske baze Univerziteta u poslove kompanije

    4. Green Tech doo
Mihail Mateski,predsednik Saveta direktora

direktor Greentech doo

Akt o pristupanju

Izjava o uključivanju studentske baze Univerziteta u poslove kompanije

    5. MK Group
Beata Fridrich, menadžer zaštite životne sredine