Saveti Direktora

Saveti Direktora na Educons Univerzitetu

Educons Univerzitet je posvećen projektima koji promovišu transfer i razmenu znanja i veština, kroz koje stvaranje dugoročnih partnerstva i mogućnosti za (novo) zapošljavanje, što inspiriše inovacije, preduzetništvo i kreativnost kroz razvoj novih pristupa u nastavi i učenju. Bliska saradnja sa kompanijama pomaže univerzitetima da razvijaju svoje nastavne programe koji su praktično orijentisani i zadovoljavaju potrebe studenata, trćišta rada i celokupnog društva. Istovremeno, studenti stiču relevantne i praktične veštine i usvajaju nove načine razmišljanja koja su neophodna za tržište rada.

Univerzitet Educons osniva Savete direktora za integrisane studijske programe ili fakultete u okviru univerziteta. Savet direktora je uspostavljen sa namerom da preuzme deo odgovornosti i ima savetodavnu ulogu u odnosu na Dekane fakulteta i njegove prodekane u svojim nadležnostima. Saveti direktora predstavljaju organizacionu inovaciju u sklopu organizaciono transformativnih procesa u upravljanju i rukovođenju fakultetima u sklopu univerziteta. Mogućnosti koje proizilaze su inovacije nastavno-naučnog procesa pre svega u smislu unapređenja studijskih programa, akademskog osoblja i stipendiranja studenata. Takođe, studentima se pruža mogućnost direktne mogućnosti za zaposlenje kroz osvojenu stipendiju i stručnu praksu, koju studenti, obavljaju u tim kompanijama. Savet direktora je osmišljen kao organizaciona jedinica koja pruža podršku Dekanima u akademskom menadžmentu fakulteta kroz održavanje radnih sastanaka na godišnjem nivou, kako bi se stvorile odgovorne politike za obrazovanje sledeće generacije studenata, stvorila nova znanja i veštine i u tom smislu i preuzimaju odgovornosti za podršku Misije Educons Univerziteta.

Saveti Direktora se sastoje od najuspešnijih primera poslovnih firmi i uspešnih pojedinaca, koji zajedno čine prvi i osnivački odbor Saveta direktora na Educons Univerzitetu. Saveti Direktora, pružaju direktnu podršku univerzitetskom institucionalnom menadžmentu i predstavljaju vaćnu kariku za umrežavanje tržišta rada i akademskog okruženja. Saveti direktora postaju integrativni deo univerzitetskih organizacionih i transformacionih procesa ali su oni kreatori akademske atmosfere na univrzitetu kroz zalaganje za formiranje univerzitetskih fondova za: 1) finansiranje i stipendije za studente, 2) razvoj i unapređenje nastavnog osoblja i 3) istraživanja i razvoj nauke.

Na ovaj način, Educons Univerzitet je uspostavio platformu za podršku i olakšavanje razvoja visokog obrazovanja u Srbiji i stvorio uslove za modernizaciju procesa nastave, učenja i istraživanja, kroz mehanizme tržišne ekonomije kao i podsticanje angažovanja pojedinaca ka razvoju prvog primera preduzetničkog univerziteta u Srbiji.

I Savet direktora Fakulteta poslovne ekonomije

  1. Kompanija Enterijer JANKOVIĆ
    Božo Janković, generalni direktor

Akt o pristupanju

     2. Preduzeće SAVACOOP d.o.o.
Sava Đurica, direktor

Akt o pristupanju

     3. UNIVEREXPORT GRUPA
Vesna Vučurević, predsednik

Akt o pristupanju

     4. Kompanija ENERGYNET d.o.o.
Goran Jevtić, direktor

Akt o pristupanju

     5. Preduzeće MASTERPLAST YU d.o.o.
Tivadar Bunford, direktor

Akt o pristupanju

     6. NLB BANKA A.D. Beograd
Mr Vlastimir Vuković, član Izvršnog odbora

Akt o pristupanju

Izjava o uključivanju studenata

     7. PIRAEUS BANK A.D. Beograd
Vojislav Lazarević, predsednik Izvršnog odbora i generalni menadžer

Akt o pristupanju

 

II Savet direktora Fakulteta ekološke poljoprivrede

  1. Kompanija ZDRAVO ORGANIC
    Jozef Gašparovski, generalni direktor

2. Kompanija ELIXIR GROUP
Stanko Popović, predsednik

Akt o pristupanju

    3. Poslovni sistem GLOBAL SEED
Saša Vitošević, generalni direktor

Akt o pristupanju

     4. Kompanija EVROTOM
Toma Pavlić, direktor

     5. R.P.G. ERDEVIK
Branislav Mihajlović, direktor

Akt o pristupanju

6. Kompanija ECOAGRI Srbija
Mlađan Ljubić, generalni direktor

Akt o pristupanju

7. Institut za ratarstvo i povrtarstvo- NS SEME
Prof. dr Bogdan Kuzmanović, predsednik Upravnog odbora

8. Timomed doo
Srbislav Vidojević, direktor

9. Biofor System doo
Bogdan Žigić, direktor

 

III Savet direktora Fakulteta zaštite životne sredine

  1. Vojvodinašume
    Marta Takač, direktor

Akt o pristupanju

     2. LAFARGE Srbija
Dimitrije Knjeginjić, direktor

Akt o pristupanju

     3. Nacionalni park Fruška Gora,
Radoslav Krunić, direktor

Akt o pristupanju

    4. Green Tech, doo
Mihail Mateski, direktor

Akt o pristupanju

Izjava o uključivanju studenata

    5. MK Group
Beata Fridrich, menadžer zaštite životne sredine