Saveti Direktora

Saveti Direktora na Educons Univerzitetu

Educons Univerzitet je posvećen projektima koji promovišu transfer i razmenu znanja i veština, kroz koje stvaranje dugoročnih partnerstva i mogućnosti za (novo) zapošljavanje, što inspiriše inovacije, preduzetništvo i kreativnost kroz razvoj novih pristupa u nastavi i učenju. Bliska saradnja sa kompanijama pomaže univerzitetima da razvijaju svoje nastavne programe koji su praktično orijentisani i zadovoljavaju potrebe studenata, trćišta rada i celokupnog društva. Istovremeno, studenti stiču relevantne i praktične veštine i usvajaju nove načine razmišljanja koja su neophodna za tržište rada.

Univerzitet Educons osniva Savete direktora za integrisane studijske programe ili fakultete u okviru univerziteta. Savet direktora je uspostavljen sa namerom da preuzme deo odgovornosti i ima savetodavnu ulogu u odnosu na Dekane fakulteta i njegove prodekane u svojim nadležnostima. Saveti direktora predstavljaju organizacionu inovaciju u sklopu organizaciono transformativnih procesa u upravljanju i rukovođenju fakultetima u sklopu univerziteta. Mogućnosti koje proizilaze su inovacije nastavno-naučnog procesa pre svega u smislu unapređenja studijskih programa, akademskog osoblja i stipendiranja studenata. Takođe, studentima se pruža mogućnost direktne mogućnosti za zaposlenje kroz osvojenu stipendiju i stručnu praksu, koju studenti, obavljaju u tim kompanijama. Savet direktora je osmišljen kao organizaciona jedinica koja pruža podršku Dekanima u akademskom menadžmentu fakulteta kroz održavanje radnih sastanaka na godišnjem nivou, kako bi se stvorile odgovorne politike za obrazovanje sledeće generacije studenata, stvorila nova znanja i veštine i u tom smislu i preuzimaju odgovornosti za podršku Misije Educons Univerziteta.

Saveti Direktora se sastoje od najuspešnijih primera poslovnih firmi i uspešnih pojedinaca, koji zajedno čine prvi i osnivački odbor Saveta direktora na Educons Univerzitetu. Saveti Direktora, pružaju direktnu podršku univerzitetskom institucionalnom menadžmentu i predstavljaju vaćnu kariku za umrežavanje tržišta rada i akademskog okruženja. Saveti direktora postaju integrativni deo univerzitetskih organizacionih i transformacionih procesa ali su oni kreatori akademske atmosfere na univrzitetu kroz zalaganje za formiranje univerzitetskih fondova za: 1) finansiranje i stipendije za studente, 2) razvoj i unapređenje nastavnog osoblja i 3) istraživanja i razvoj nauke.

Na ovaj način, Educons Univerzitet je uspostavio platformu za podršku i olakšavanje razvoja visokog obrazovanja u Srbiji i stvorio uslove za modernizaciju procesa nastave, učenja i istraživanja, kroz mehanizme tržišne ekonomije kao i podsticanje angažovanja pojedinaca ka razvoju prvog primera preduzetničkog univerziteta u Srbiji.

I Savet direktora Fakulteta poslovne ekonomije

  1. Kompanija Enterijer JANKOVIĆ, Božo Janković, generalni direktor

Akt o pristupanju

     2. Preduzeće SAVACOOP d.o.o., Sava Đurica, direktor

Akt o pristupanju

3. UNIVEREXPORT GRUPA, Vesna Vučurević, predsednik

Akt o pristupanju

     4. Kompanija ENERGYNET d.o.o., Goran Jevtić, direktor

Akt o pristupanju

5. Preduzeće MASTERPLAST YU d.o.o., Tivadar Bunford, direktor

Akt o pristupanju

     6. NLB KB BANKA A.D. Beograd, Mr Vlastimir Vuković, predsednik Saveta direktora, član Izvršnog odbora NLB KB BANKE A.D. Beograd

Akt o pristupanju

Izjava o uključivanju studentske baze Univerziteta u poslove kompanije

7. PIRAEUS BANK A.D. Beograd, Vojislav Lazarević, predsednik Izvršnog odbora i generalni menadžer

Akt o pristupanju

8. VRATA JADRANA- Rajko Keravica, direktor

Akt o pristupanju

Izjava o uključivanju studentske baze Univerziteta u poslove kompanije

9. BRIDGEWATERLABS d.o.o., Nikola Obradović, direktor

Akt o pristupanju

Izjava o uključivanju studentske baze Univerziteta u poslovanje kompanije

10. JUGOINSPEKT d.o.o., Ana Radun, direktor

Akt o pristupanju

Izjava o uključivanju studentske baze Univerziteta u poslovanje kompanije

11. Intermino d.o.o., Dušan Vlajković, direktor

Akt o pristupanju

Izjava o uključivanju studentske baze Univerziteta u poslovanje kompanije

 

II Savet direktora Fakulteta ekološke poljoprivrede

1.Kompanija ZDRAVO ORGANIC, Jozef Gašparovski, generalni direktor

2. Kompanija ELIXIR GROUP, Stanko Popović, predsednik

Akt o pristupanju

Izjava o uključivanju studentske baze Univerziteta u poslove kompanije

3. Poslovni sistem GLOBAL SEED, Saša Vitošević, generalni direktor

Akt o pristupanju

     4. Kompanija EVROTOM, Toma Pavlić, direktor

5. R.P.G. ERDEVIK, Branislav Mihajlović, direktor

Akt o pristupanju

6. Kompanija ECOAGRI Srbija, Mlađan Ljubić, predsednik Saveta direktora, generalni direktor Kompanije ECOAGRI Srbija

Akt o pristupanju

Izjava o uključivanju studentske baze Univerziteta u poslove kompanije

7. Institut za ratarstvo i povrtarstvo- NS SEME, Prof. dr Jegor Miladinović, direktor

Akt o pristupanju

8. Timomed d.o.o., Srbislav Vidojević, direktor

9. Biofor System d.o.o. Bogdan Žigić, direktor

Izjava o uključivanju studentske baze Univerziteta u poslove kompanije

10. Greensoft d.o.o., Zvezdan Žarić, direktor

Izjava o uključivanju studentske baze Univerziteta u poslove kompanije

11. TMB Diamond d.o.o., Tešo Marković, direktor

 

III Savet direktora Fakulteta zaštite životne sredine

  1. Vojvodinašume
    Marta Takač, direktor

Akt o pristupanju

Izjava o uključivanju studentske baze Univerziteta u poslove kompanije

     2. LAFARGE Srbija
Dimitrije Knjeginjić, direktor

Akt o pristupanju

     3. Nacionalni park Fruška Gora,
Radoslav Krunić, direktor

Akt o pristupanju

Izjava o uključivanju studentske baze Univerziteta u poslove kompanije

    4. Green Tech doo
Mihail Mateski,predsednik Saveta direktora

direktor Greentech doo

Akt o pristupanju

Izjava o uključivanju studentske baze Univerziteta u poslove kompanije

    5. MK Group
Beata Fridrich, menadžer zaštite životne sredine

6. BREM group d.o.o., prof.dr Miroslav Vrvić, direktor

Akt o pristupanju BREM Group d.o.o.

Izjava o uključivanju studentske baze Univerziteta u poslove kompanije