fbpx

Saradnja sa privredom

Fakultet poslovne ekonomije, kao dinamična visokoškolska ustanova koja prati i usvaja naučne i obrazovne trendove, ima dugogodišnju praksu saradnje sa privredom.

Sa ciljem intenzivnijeg povezivanja preduzeća i visokoškolskih institucija, Fakultet poslovne ekonomije podstiče suštinski novi nivo povezivanja sa kompanijama pružajući podršku interesima studenata u vidu građenja i vođenja poslovne karijere. Studijski programi sada se sinhronizuju sa realnim poslovnim potrebama kompanija, a one, opet, blagovremeno određuju konkretan broj studenata koji žele da zaposle.

Bliža saradnja sa kompanijama pomaže fakultetima da razviju nastavne programe koji su praktično orijentisani i zadovoljavaju potrebe studenata i društva. Istovremeno, studenti stiču relevantne i praktične veštine i usvajaju novi način razmišljanja za tržište rada. Kroz stručnu praksu, studenti svoja teoretska znanja proveravaju, produbljuju, prolaze proces socijalizacije u realnom okruženju i predstavljaju se poslodavcu.

Ovde nije reč samo o tradicionalnim vidovima saradnje, gde studenti odlaze na praksu u kompanije, već o efektivnoj, dvosmernoj saradnji. Od sada, kompanije imaju mogućnost da menjaju nastavni program koji je u skladu sa akreditacijom visokoobrazovne ustanove i na taj način profilišu kadrove za svoje potrebe.
Novinu na Fakultetu poslovne ekonomije predstavlja i formiranje Saveta direktora sa predstavnicima liderskih kompanija u regionu, koji izdvajaju fondove i daju podršku mladim ljudima da se obrazuju kroz stipendiranje, stručnu praksu i edukacije, da bi, na kraju, zaposlili najbolje studente.

Odeljenje za saradnju sa privredom Fakulteta poslovne ekonomije Univerziteta Educons odgovorno je za povezivanje preduzeća i institucija sa univerzitetskom misijom u sferi studija ekonomije i biznisa i promovisanje dugoročne poslovne saradnje, kao i za negovanje partnerskih odnosa. Od 2012. godine, stvaranju poslovnih veza u privredi aktivno se posvećuje pažnja radi uspostavljanja dugoročne poslovne saradnje i razvoja strateških partnerstava sa akterima iz privrede i javnog sektora. Značaj ovih napora jeste stvaranje mogućnosti za povezivanje visokoškolskog obrazovanja, nauke i privrede, kao i intenziviranja primene naučno-istraživačkih rezultata u poslovanju subjekata koji obavljaju privrednu delatnost i/ili javnu funkciju, ali i intenzivno promovisanje potreba sa tržišta rada u ambijentu visokog obrazovanja, kako bi se uticalo na kreiranje i modifikovanje postojećih kurikuluma, te kako bi se studentima omogućilo sticanje veština i znanja u funkcionalnoj vezi sa nacionalnom i regionalnom privredom.

Brojni su primeri saradnje našeg fakulteta i partnerskih kompanija koje za svoje potrebe „naručuju“ studiju slučaja, projekte, zapošljavaju naše najbolje diplomce, a s druge strane fakultet, na osnovu njihovih smernica, svojim studentima nudi obrazovanje i veštine koje treba da razviju u skladu sa potrebama i trendovima na tržištu rada.


Translate »