Regulatorni okvir

Erasmus povelja za visoko obrazovanje 

Erasmus povelja za visoko obrazovanje (Erasmus Charter for Higher Education ECHE), kao zvanični dokument koji omogućava učestvovanje u Erasmus+ programu, pruža opšti okvir kvaliteta za aktivnosti evropske i međunarodne saradnje koje visokoškolska ustanova može da sprovodi u okviru Erasmus+ programa. Cilj Erasmus povelje je da podigne kvalitet akademske mobilnosti, univerzitetskih i fakultetskih servisa, kao i kapaciteta za upravljanje međunarodnim projektima, te da funkcioniše kao mehanizam kojim se može meriti i unapređivati rad visokoškolskih institucija u ovom domenu.

Educons Univerzitetu je dodeljena Erasmus povelja za visoko obrazovanje za period 2021-2027. Potpisivanjem Erasmus povelje, Univerzitet Educons potvrđuje da učešće u programu Erasmus+ predstavlja deo njegove institucionalne strategije internacionalizacije, ali i poštovanje principa novog ciklusa Erasmus+ programa. Kao nosilac Erasmus povelje, Educons Univerzitet treba da doprinosi ostvarenju ciljeva Erasmus+ programa, kao i spremnost institucije za dalje unapređenje posebno u domenu novih programskih prioriteta u oblastima digitalizacije, zaštite životne sredine, inkluzivnosti i građanskog aktivizma akademske zajednice.

Erasmus kod: RS NOVISAD04

PIC: 973147263
OID: 10166788
ECHE No: 101014948

ERASMUS CHARTER FOR HIGHER EDUCATION 2021-2027

ERASMUS POLICY STATEMENT 2021 2027

Pravilnik o mobilnosti i prenošenju ESPB bodova