Konkurs za izradu idejnog skulpturalnog rešenja

11. 05. 2017.

Na osnovu odluke rektora Univerziteta broj R.40/17 od 08.05.2017.godine Univerzitet Educons raspisuje

opšti javni i anonimni K O N K U R S za izradu idejnog skulpturalnog rešenja

 1. PREDMET KONKURSA
 • Predmet konkursa je izrada umetničko-likovnog idejnog rešenja za monumentalnu skulpturalnu kompoziciju.
 • Skulptura će biti postavlјena na platou između sportske hale i susedne zgrade Univerziteta, u skladu sa predviđenim urbanističko-saobraćajnim standardima.

2.KONCEPT- PARAMETRI ZA KONKURS

NAUKA, PRIVREDA I CIVILNO DRUŠTVO Nauka je uvek sistem koji je kreativan i osvetlјujući. Po prirodi otvoren, on je uvek takav za svakoga ko želi da ide napred. S druge strane, imamo privredu koja je po svojoj prirodi dijametralno suprotna, uvek zatvoren i uređen sistem. Smisao privrede je razvoj, koji se jedino može ostvariti kroz primenu naučnih dostignuća.  Treći elemenat je civilno društvo, koje zahteva vrhunski gotov proizvod“, mladog čoveka koji je naučen kreativnom razmišlјanju i vrhunskim veštinama, čijim primenama utiče na brži i ravnomerni razvoj društva kojem pripada. Privreda, nauka i umetnost imaju smisla samo ako se neprestano razvijaju. Kao u jednosmernoj ulici kretanje je moguće samo napred. Privreda se razvija kroz imploziju na baziranoj primeni da bi došli do aksionih nepromenlјivih vrednosti u vremenu. Udruženi, nauka i privreda sklapaju svoj sinergetski program u jednu ideju– ideju razvijenog civilnog društva kao ambijentu za uspešan život.Tako jedinstvena forma ima neverovatnu snagu koja nema okvire i koja se ostvaruje korak po korak u skladu sa razvojem nauke i ne ograničava se samo na zemlјu, već će moći da se primenjuje u budućnosti i u svemiru. Kroz imploziju postoji jedna sinergetska tangenta koja tu imploziju odnosno razvoj vuče kroz koncentrične krugove u više nivoe, krug po krug do beskonačnosti. Uvek postoji novi krug koji označava nova otkrića.

Zaklјučak : To su dva beskonačna sistema, s tim što se nauka razvija u jednom otvorenom, neartikulisanom sistemu, a privreda u potpuno uređenom sistemu.

 

Kad bi pokušali vizuelno da prikažemo ova dva sistema bilo bi kao dva entiteta koji formiraju jednu jedinstvenu formu nagoveštavajući beskonačnost razvoja civilnog društva. Energetska zrna nauke i privrede koja kroz susretanje i prožimanje u umetnosti simbolizuju razvoj civilnog društva.

Triple Helix (trostruka spirala NAUKA – PRIVREDA – CIVILNO DRUŠTVO = funkcionalna, interaktivna i neodvojiva veza i uticaj)

3.UČESNICI KONKURSA

Konkurs je javni i anonimni. Na konkursu mogu učestvovati likovni umetnici – vajari (minimalni kritrijum su završene osnovne studije vajarstva (bečelor).

 1. ROKOVI

4.1. Konkurs je otvoren od dana postavlјanja na internet prezentaciji Univerziteta (www.educons.edu.rs).

4.2. Konkursni radovi se predaju u prostorijama Rektorata  Univerziteta Educons.

4.3. Rok za predaju radova je 22. jun 2017. godine.

4.4. Radovi koji pristignu nakon utvrđenog roka predaje neće se uzimati u razmatranje, kao ni radovi upućeni poštom.

4.5. Stručni žiri doneće odluku o rezultatu konkursa u roku od 7 dana od dana isteka roka za predaju konkursnih radova.

4.6. O rezultatu konkursa svi učesnici biće blagovremeno obavešteni putem imejla.

5.STRUČNI ŽIRI

Naručilac konkursa imenovao je stručni žiri (u dalјem tekstu: žiri) u sledećem sastavu:

 1. dr Aleksandar Andrejević, rektor Univerziteta Educons, predsednik žirija
 2. dr Jasna Jovanov, v.d.dekan Akademije klasičnog slikarstva, istoričar umetnosti, član
 3. Vladimir Tović, vajar, član
 4. Petar Mirković, vajar, član
 5. Milan Nešić, slikar, član

6.OPŠTI KRITERIJUMI

6.1. Kriterijumi za izbor najbolјeg umetničkog idejnog rešenja su:

– originalnost idejnog i likovnog rešenja u odnosu na zadati koncept,

– ostvarena sinteza celine skulptorsko – urbanističkog rešenja sa prostorom u kome će skulptura biti postavlјena,

6.2. Rok za izradu i postavlјanje izvedene skulpture u definisanim dimenzijama je 1. oktobar 2017. godine

6.3. Dimenzije izvedene skulpture po visini moraju zadovolјiti kriterijume od minimalno 3 metra do maksimalnih 4 metra.

6.4. Prednost će imati rešenja koja se mogu realizovati savremenim postupcima.

6.5. Materijal u kojem je će se skulptura izraditi mora biti otporan na spolјašnje vremenske uslove .

6.6. Konkursnu dokumentaciju i radove koji nisu nagrađeni ili nisu zadovolјili uslove, preuzimaju autori u roku od 15 dana od dana proglašenja rezultata konkursa.

6.7. Autor pobedničkog rada dužan je da, uz neposredni dogovor sa žirijem, prihvati primedbe i sugestije istog u vezi dalјe razrade i realizacije projekta.

6.8. Žiri zadržava pravo da ne dodeli nagradu ako oceni da ponuđeni radovi ne zadovolјavaju potrebne kriterijume.

7.OPREMA I SADRŽAJ KONKURSNOG RADA

7.1. Idejno rešenje tj. konkursni rad kojeg autori prilažu može biti ručno crtana skica, digitalni prikaz ili trodimenzionalni objekat.

7.2. Svaki autor može priložiti više idejnih rešenja tj. konkurskih radova.

7.3. Svi konkursni radovi moraju biti upakovani u neproziran omot sa jasno vidlјivom autorskom šifrom u uglu omota i naznakom: „Konkurs za skulpturu, ne otvaraj“.

7.4. Uz konkursni rad autori su obavezni da dostave neprozirnu zatvorenu kovertu (takođe označenu autorskom šifrom u gornjem desnom uglu) sa jasnom naznakom: „Konkurs za skulpturu, ne otvaraj – autor“ u kojoj će se nalaziti ime i prezime autora i kontakt podaci (adresa, telefon, imejl).

7.5. Potrebno je da konkursni rad sadrži:

 • prikaz izgleda skulpture iz najmanje 3 ugla (ukoliko konkursni rad nije trodimenzionalni objekat),
 • podatke o materijalima od kojih će skulptura biti izrađena,
 • ukoliko idejno rešenje podrazumeva postamnet, potrebno je priložiti i rešenje postamenta – crtež ili trodimenzionalni objekat,
 • okvirne cene izrade i postavlјanja skulpture,
 • kompletan materijal za konkurs mora biti dostavlјen u papirnoj i digitalnoj formi.

7.6. Poželјno je da se učesnici konkursa upoznaju sa lokacijom i prostorom na kojem je predviđeno da se skulptura postavi.

 1. ZAVRŠNE ODREDBE

8.1. Predajom rada svaki učesnik prihvata propozicije ovog konkursa.

8.2. Završni izveštaj žirija biće objavlјen na sajtu Univerziteta najkasnije 20 dana od dana zaklјučivanja konkursa.

8.3. Rezultate i obrazloženje odluke objaviće predsednik žirija.

8.4. Sve potrebne informacije u vezi sa ovim konkursom zainteresovani mogu dobiti u prostorijama Univerziteta Educons, ili putem imejla: skulptura@educons.edu.rs

Napomena: Kandidati nisu ograničani budžetskim okvirom prilikom kreiranja i podnošenja skulpturalnog rešenja.