Aplikacioni formular

Ime *

Prezime *

Datum rodjenja *

Pol *

E-mail *

Mobilni *

Fiksni *

JMBG *

Broj Lične Karte *

MUP kod koga je izdata LK *

Da li ste krivično kažnjavani *

Ime jednog od roditelja *

Kontakt telefon roditelja - mobilni *

Broj lične karte roditelja *

JMBG roditelja *

Zaposlenje roditelja *

Naziv firme u kojoj radi roditelj *

Podaci o prebivalištu

Adresa ( ulica i broj ) *

Mesto *

Poštanski broj *

Država *

Postavi prvu stranu pasoša *

Podaci o prethodnoj završenoj srednjoj školi

PUN naziv škole *

Mesto i Adresa škole *

Prosečne ocene na kraju svake školske godine

1.godina *

2.godina *

3.godina *

4.godina *

Podaci o fakultetu koji studirate

Naziv fakulteta *

Mesto, Adresa i broj *

Smer *

Godina studija *

Popunjavaju samo studenti Educons Univerziteta

Da li ste stipendista KNOBUR takmičenja *

Procenat stipendije: 30% 50% ili 100% *

Dosadašnji prosek koji ste ostvarili na studijama *

Da li imate zdravstvenih problema ili posebnih potreba

Da li ste student sa posebnim potrebema*

Opišite vrstu posebne potrebe kao i zdravstvene probleme ukoliko ih imate *

Opšti podatci

Da li ste prethodne godine živeli u DOMU *

Koji TIP sobe želite *

Koju veličinu majice nosite *

Društvene mreže

Facebook - navesti adresu *

Instagram - navesti adresu *

Navesti koje strane jezike govorite *

Da li se bavite nekim od sportova *

Navesti sportove *

Kako ste saznali za STUDENTSKI CENTAR Univerziteta EDUCONS *

DODATNE INFORMACIJE za koje mislite da treba da znamo o vama *

NAPOMENA:
Ukoliko neka od ovih informacija NIJE TAČNA, Univerzitet EDUCONS ima puno pravo da kandidata ISKLJUČI iz Konkursa za Studentski DOM