Naučno-­istraživački centar Univerziteta Educons

Naučno-istraživački centar Univerziteta EDUCONS osnovan je 2009. godine u cilju promovisanja naučno-istraživačkog rada u okviru osnovnih, razvojno-inovativnih, interdisciplinarnih i integralnih istraživanja u naučnim oblastima društveno-humanističkih, prirodnih i tehničko-tehnoloških nauka, kao i na polju umetnosti.

Osnovna delatnost obuhvata planiranje, organizovanje i realizaciju teorijskih i primenjenih istraživanja, organizovanje naučnih (nacionalnih i međunarodnih) skupova, podsticanje razvoja naučnog podmlatka, edukaciju, a pre svega, povećavanje kompetentnosti nastavnika i saradnika Univerziteta EDUCONS u celini. Pokrenuta je naučna tribina „Dr Laza Paču“ i periodična publikacija Zbornik Univerziteta EDUCONS. Centar radi i na ažuriranju baze podataka o naučno-istraživačkom radu svakog nastavnika i saradnika.

Posebna pažnja usmerena je ka projektima Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, Sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine, naučnim i privrednim subjektima, a pre svega – međunarodnoj saradnji sa srodnim naučno-istraživačkim institucijama u inostranstvu.

U okviru Naučno-istraživačkog centra postoji Savet NIC kao i Savet eksperata. U dosadašnjem periodu, nastavnici i saradnici Univerziteta učestvovali su na realizaciji 25 domaćih i inostranih projekata. Trenutno je u toku realizacija 12 projekata koje finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, kao i 6 projekata koje finansira Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine. Takođe, partnerska pozicija Univerziteta sa drugim visokoškolskim institucijama iz regiona i zemalja EU omogućila je učestvovanje i na međunarodnim projektima koji se finansiraju iz EU fondova – tri TEMPUS i dva IPA projekta. Takođe, na nivou Univerziteta pokrenut je stručni časopis za ekonomiju, finansije i preduzetništvo „Poslovna ekonomija” koji se nalazi na listi naučnih časopisa Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, u rangu kategorije M51 kao vodeći časopis od nacionalnog značaja.

Časopis Poslovna ekonomija

Univerzitet je organizator i naučnih konferencija: Međunarodna konferencija NEWENVIRO – „Novi pristupi za procenu i poboljšanje stanja životne sredine na Balkanu”, zatim Međunarodna konferencija CCEDEP o klimatskim promenama, tradicionalna domaća konferencija sa međunarodnim učešćem na Fakultetu poslovne ekonomije, konferencija na temu „Upravljanje rizikom od terorističkih pretnji kritičnoj infrastrukturi – izazovi u regionu Jugoistočne Evrope”, i dr.