Informacije za studente

Na osnovu članova 9, 64, 71. i 98. Zakona o visokom obrazovanju (u daljem tekstu: Zakon) i člana 56. i 118. Statuta Univerziteta Educons iz Sremske Kamenice, rektor donosi odluku kojom

 UNIVERZITET EDUCONS

Sremska Kamenica raspisuje

KONKURS

ZA UPIS STUDENATA U ŠKOLSKU 2019/20 GODINU

 

UNIVERZITET EDUCONS upisuje studente na sledeće studijske programe:

 

 1. FAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE

1.1 na I godinu studijskog programa osnovnih akademskih studija na srpskom i engleskom jeziku (240 ESPB) – do 150 studenata

1.2. na I godinu studijskog programa osnovnih akademskih studija na daljinu (240 ESPB) – do 60 studenata

1.3. na studijski program master akademskih studija na srpskom i engleskom jeziku (60 ESPB) – do 100 studenata

1.4. na I  godinu studijskog programa doktorskih studija na srpskom i engleskom jeziku  (180 ESPB) – 10 studenata

1.5. na I godinu studijskog programa Menadžment osnovnih akademskih studija (180 ESPB)- do 90 studenata

 

 1. FAKULTET ZA STUDIJE BEZBEDNOSTI

2.1. na I godinu studijskog programa osnovnih akademskih studija (240 ESPB) – do 120 studenata

2.2. na I godinu studijskog programa osnovnih akademskih studija na daljinu(180 ESPB) – do 36 studenata

2.3 na I godinu studijskog programa master akademskih studija (60 ESPB) – do 25 studenta

2.4. na I godinu studijskog programa doktorskih studija (180 ESPB)– 5 studenata

školarina na osnovnim akademskim studijama iznosi 1.390 evra po godini, na master studijama 1.500 evra po godini, na doktorskim studijama iznosi 2.500 evra u dinarskoj protivvrednost po godini, uz mogućnost plaćanja na rate

 

 1. FAKULTET ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

3.1. na I godinu studijskog programa osnovnih akademskih studija na srpskom i engleskom jeziku (180 ESPB) -do 45 studenata

3.2. na I godinu studijskog programa master akademskih studija na srpskom i engleskom jeziku (120 ESPB) -do 20 studenta

3.3 na I godinu studijskog programa doktorskih studija na srpskom i engleskom jeziku(180 ESPB) – 5 studenata

 Materijal za pripremu: Biologija i Hemija za srednje škole

 

 1. FAKULTET EKOLOŠKE POLJOPRIVREDE

4.1. na I godinu studijskog programa osnovnih akademskih studija na srpskom i engleskom jeziku (240 ESPB) – do 20  studenata

4.2. na studijski program jednogodišnjih master akademskih studija na srpskom i engleskom jeziku (60 ESPB)– do 15 studenta

4.3. na I godinu studijskog programa doktorskih studija na srpskom i engleskom jeziku (180 ESPB)– 10 studenata

školarina na osnovnim studijama iznosi 1.200 evra po godini, za godinu dana u dinarskoj protivvrednosti, na master studijama iznosi 1.500 evra u dinarskoj protivvrednosti, na doktorskim studijama iznosi 2.500 evra u dinarskoj protivvrednosti, uz mogućnost plaćanja na rate

 

 1. FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA

5.1 na I godinu studijskog programa Informatičko inženjerstvo osnovnih akademskih studija (240 ESPB)- do 60 studenata

školarina na osnovnim studijama iznosi 1.590 evra po godini u dinarskoj protivvrednost, uz mogućnost plaćanja na rate

 

 1. FAKULTET DIGITALNE PRODUKCIJE

6.1 na I godinu studijskog programa osnovnih akademskih studija Digitalna produkcija (180 ESPB) – do 60 studenata

6.2 na I godinu studijskog programa master akademskih studija Digitalna produkcija (120 ESPB) – do 32 studenta

školarina na osnovnim studijama iznosi 1.590 evra po godini, na master studijama 1.890 evra po godini, u dinarskoj protivvrednost, uz mogućnost plaćanja na rate

 

 1. AKADEMIJA KLASIČNOG SLIKARSTVA

7.1. na I godinu studijskog programa osnovnih akademskih studija (180 ESPB)- do 20 studenata

7.2. na I  godinu master akademskih studija (120 ESPB)- do 20 studenata

7.3. na I godinu doktorskih studija (180 ESPB) –do 3 studenta

školarina na osnovnim studijama iznosi 1.800 evra po godini, na master studijama 2.000 evra po godini, na doktorskim studijama 2.500 evra po godini uz mogućnost plaćanja na rate

 

 1. UČITELJSKI FAKULTET

8.1. na I godinu studijskog programa osnovnih akademskih studija Razredna nastava (240 ESPB)- do 50  studenata

8.2. na I godinu studijskog programa master akademskih studija Učitelj (60 ESPB)–do 50 studenata

školarina na osnovnim studijama iznosi 1.150 evra po godini, na master studijama 1.500 evra po godini, uz mogućnost  plaćanja na rate

 

Više informacija: www.educons.edu.rs,   (info@educons.edu.rs)

 

USLOVI UPISA

Univerzitet Educons

Pravo upisa na I godinu osnovnih akademskih studija imaju kandidati sa prethodno stečenim srednjim obrazovanjem u četvorogodišnjem trajanju, a na II, III i IV godinu osnovnih akademskih studija mogu se upisati kandidati saglasno odluci komisije Fakulteta.

Pravo upisa na master akademske studije koje traju dve godine (i vrednuju se sa 120 ESPB) imaju kandidati sa završenim osnovnim akademskim studijama prvog stepena i ostvarenih 180 ESPB iz odgovarajućeg polja, a iz drugih polja u skladu sa odlukom komisije Fakulteta.

Pravo upisa na master akademske studije koje traju jednu godinu (i vrednuju se sa 60 ESPB) imaju kandidati sa završenim fakultetom u četvorogodišnjem trajanju ili oni koji su ostvarili 240 ESPB iz odgovarajućeg polja, a iz drugih polja u skladu sa odlukom komisije Fakulteta.

Pravo upisa na I godinu doktorskih studija imaju kandidati sa završenim master akademskim studijama, koji su u prethodnom školovanju stekli najmanje 300 ESPB bodova i ukupnom prosečnom ocenom na osnovnim i master studijama od najmanje 8, kao i uspunjenim drugim uslovima u skladu sa Zakonom, Pravilnikom i studijskim programima. Pravo upisa na II i III godinu doktorskih akademskih studija imaju studenti doktorskih studija u skladu sa odlukom komisije Fakulteta.

Redosled kandidata za upis na I godinu osnovnih akademskih studija utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u prethodnom nivou obrazovanja i rezultata postignutog na prijemnom ispitu.

Redosled kandidata za upis na master akademske studije i doktorske studije utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u prethodnim nivoima obrazovanja.

Na  studije se mogu, pod istim uslovima, upisati  domaći i strani državljani, u skladu sa Zakonom.

Prijemni ispiti za brucoše u sedištu Univerziteta u Sremskoj Kamenici održaće se 21. i 28. juna i  05. jula  2019. godine u 12.00 časova.

Prijemni ispit u visokoškolskoj jedinici u Tutinu održaće se u istim terminima.

Dokumentacija koju je neophodno podneti u postupku prijave za polaganje prijemnog ispita:

 • diplomu srednje škole i svedočanstva za sve 4 godine školovanja
 • izvod iz matične knjige rođenih
 • uverenje o državljanstvu

Drugi rok za prijemni ispit održaće se 06., 14., 20. i 27 septembra 2019.godine sa početkom u 12 časova.

Rok za podnošenje žalbe na utvrdjeni redosled kandidata je 5 dana od dana isticanja  redosleda kandidata. Žalba se podnosi organu poslovođenja.

Prijava i dostava dokumenata za upis na master i doktorske studije podnose se od dana objavljivanja konkursa do početka školske godine, odnosno do dana popunjavanja broja studenata navedenog u konkursu.

 

Prijave se podnose na sledeće adrese:

Univerzitet Educons, Sremska Kamenica, ul.Vojvode Putnika 87. i 85.

Univerzitet Educons,Visokoškolska jedinica Tutin, Pešterska bb.

 

Sve informacije mogu se dobiti na sledeće telefone:

Univerzitet  Educons- 021/4893-638, 4893-615,  4893-611, 

ili

veb sajtu www.educons.edu.rs,   (info@educons.edu.rs)

 

Rektor

 

___________________

Prof. dr Aleksandar Andrejević