fbpx

Upis 2021/2022

 

KONKURS

ZA UPIS STUDENATA U ŠKOLSKU 2021/22GODINU

 

I UNIVERZITET EDUKONS  upisuje studente na sledeće studijske programe:

 

 1. FAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE

1.1 Poslovna ekonomija na prvu godinu studijskog programa osnovnih akademskih studija na srpskom i engleskom jeziku (240 ESPB) – do 200 studenata

1.2 Poslovna ekonomija na prvu godinu studijskog programa osnovnih akademskih studija na srpskom i engleskom jeziku (240 ESPB) DLS –studije na daljinu –do 80 studenata

1.3. Poslovna ekonomijana srpskom i engleskom jeziku na studijski program master akademskih studija studijskog programa (60 ESPB) – do 25 studenata

1.4. Poslovna ekonomija u međunarodnom okruženju na srpskom i engleskom jeziku  na prvu godinu doktorskih studija studijskog programa (180 ESPB) – 10 studenata.

Školarina na osnovnim akademskim studijama iznosi 1.390 evra po godini, na master studijama 1.500 evra po godini, na doktorskim studijama iznosi 2.500 evra u dinarskoj protivvrednost po godini, uz mogućnost plaćanja na rate.

 

 1. FAKULTET ZA STUDIJE BEZBEDNOSTI

2.1. Studije bezbednosti na prvu godinu studijskog programa osnovnih akademskih studija (240 ESPB) – do 100 studenata

2.2 Studije bezbednosti na prvu godinu studijskog programa master akademskih studija (60 ESPB) – do 25 studenta

2.3. Studije bezbednosti na prvu godinu studijskog programa doktorskih studija (180 ESPB)– 10 studenata

Školarina na osnovnim akademskim studijama iznosi 1.390 evra po godini, na master studijama 1.500 evra po godini, na doktorskim studijama iznosi 2.500 evra u dinarskoj protivvrednost po godini, uz mogućnost plaćanja na rate.

PRIRUČNIK ZA PRIPREMU PRIJEMNOG ISPITA

 

 1. FAKULTET ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

3.1. Zaštita životne sredine na srpskom i engleskom jeziku na prvu godinu studijskog programa osnovnih akademskih studija (240 ESPB) -do 15 studenata

3.2. Zaštita životne sredine na srpskom i engleskom jeziku na prvu godinu studijskog programa master akademskih studija (60 ESPB) -do 10 studenta

3.3 Zaštita životne sredine na srpskom i engleskom jeziku na prvu godinu studijskog programa doktorskih studija (180 ESPB) – 5 studenata

Školarina na osnovnim studijama iznosi 1.200 evra po godini, za godinu dana u dinarskoj protivvrednosti, na master studijama iznosi 1.500 evra u dinarskoj protivvrednosti, na doktorskim studijama iznosi 2.500 evra u dinarskoj protivvrednosti, uz mogućnost plaćanja na rate.

 

 1. FAKULTET EKOLOŠKE POLJOPRIVREDE

4.1. Organska poljoprivredana srpskom i engleskom jeziku na studijski program osnovnih akademskih studija (240 ESPB) – do 20 studenata

4.2. Ekološka poljoprivreda na srpskom i engleskom jeziku na studijski program jednogodišnjih master akademskih studija (60 ESPB)– do 8 studenta

4.3. Poljoprivredne nauke na srpskom i engleskom jeziku na prvu godinu studijskog programa doktorskih studija (180 ESPB)– 10 studenata

Školarina na osnovnim studijama iznosi 1.200 evra po godini, za godinu dana u dinarskoj protivvrednosti, na master studijama iznosi 1.500 evra u dinarskoj protivvrednosti, na doktorskim studijama iznosi 2.500 evra u dinarskoj protivvrednosti, uz mogućnost plaćanja na rate.

 

 1. FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA

5.1 Informatičko inženjerstvo na prvu godinu  osnovnih akademskih studija (240 ESPB)- do 60 studenata

5.2 Informatičko inženjerstvo na prvu godinu studijskog programa master akademskih studija (60 ESPB)- do 16 studenata

Školarina na osnovnim studijama iznosi 1.590 evra po godini a na master studijama 1.890 eur u dinarskoj protivvrednost, uz mogućnost plaćanja na rate.

 

 1. FAKULTET DIGITALNE PRODUKCIJE

6.1 Digitalna produkcija na prvu godinu studijskog programa osnovnih akademskih studija (240 ESPB) – do 20 studenata

6.2 Digitalna produkcija na prvu godinu studijskog programa master akademskih studija (60 ESPB) – do 20 studenta

6.3 Digitalna produkcija na prvu godinu studijskog programa doktorskih studija  (180 ESPB)– 3 studenata

Školarina na osnovnim studijama iznosi 1.590 evra po godini, na master studijama 1.890 evra po godini, u dinarskoj protivvrednost, na doktorskim studijama iznosi 2.500 evra u dinarskoj protivvrednosti, uz mogućnost plaćanja na rate.

 

 1. UČITELJSKI FAKULTET

7.1. Razredna nastava na prvu godinu studijskog programa osnovnih akademskih studija (240 ESPB)- do 50  studenata

7.2. Master učitelj na prvu godinu studijskog programa akademskih studija (60 ESPB)–do 50 studenata

Školarina na osnovnim studijama iznosi 1.150 evra po godini, na master studijama 1.350 evra po godini, uz mogućnost  plaćanja na rate.

 

Više informacija: www.educons.edu.rs,   (info@educons.edu.rs)

 

 

 

USLOVI UPISA

 

I UNIVERZITET EDUKONS

U prvu godinu osnovnih akademskih studija  ima lice koje ima završenu srednju školu u četvorogodišnjem trajanju, a na II, III i IV godinu osnovnih akademskih studija mogu se upisati kandidati saglasno odluci komisije Fakulteta.

Pravo upisa na master akademske studije koje traju jednu godinu (i vrednuju se sa 60 ESPB) imaju kandidati sa završenim fakultetom u četvorogodišnjem trajanju ili oni koji su ostvarili 240 ESPB iz odgovarajućeg polja, a iz drugih polja u skladu sa odlukom komisije Fakulteta.

Pravo upisa na prvu godinu doktorskihstudija imaju kandidati sa završenim master akademskim studijama, koji su u prethodnom školovanju stekli najmanje 300 ESPB bodova i ukupnom prosečnom ocenom na osnovnim i master studijama od najmanje 8, kao i ispunjenim drugim uslovima u skladu sa Zakonom, Pravilnikom i studijskim programima. Pravo upisa na II i III godinu doktorskih akademskih studija imaju studenti doktorskih studija u skladu sa odlukom komisije Fakulteta.

Za upis kandidata na studijski program doktorskih studija uslov je poznavanje stranog jezika – engleskog jezika.

Redosled kandidata za upis na prvu godinu osnovnih akademskih studija utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u prethodnom nivou obrazovanja i rezultata postignutog na prijemnom ispitu.

Redosled kandidata za upis na master akademske studije i doktorske studije utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u prethodnim nivoima obrazovanja.

Na  studije se mogu, pod istim uslovima, upisati  domaći i strani državljani, u skladu sa Zakonom.

Prvi rok za prijemni ispiti u sedištu Univerziteta u Sremskoj Kamenici održaće se 18. i 25. juna i  02. jula  2021. godine u 12.00 časova.

Prijemni ispit u visokoškolskoj jedinici u Tutinu održaće se u istim terminima.

Drugi rok za prijemni ispit održaće se 03. 10. 17. i 24 septembra 2021.godine sa početkom u 12 časova.

Rok za podnošenje žalbe na utvrđeni redosled kandidata je 5 dana od dana isticanja  redosleda kandidata. Žalba se podnosi organu poslovođenja.

Prijava i dostava dokumenata za upis na master i doktorske studije podnose se od dana objavljivanja konkursa do početka školske godine.

Prijave se podnose na sledeće adrese:

Univerzitet Edukons, Sremska Kamenica, ul.Vojvode Putnika 87. i 85.

Univerzitet Edukons,Visokoškolska jedinica Tutin, Pešterska bb.

 

Sve informacije mogu se dobiti na sledeće telefone:

Univerzitet  Edukons- 021/4893-638, 4893-615,  4893-611, 

veb sajtu www.educons.edu.rs,   (info@educons.edu.rs),

 

 

 

 

 

II FAKULTET ZA SPORT I TURIZAM NOVI SAD

 

Za upis studenata na akreditovane studijske programe na prvu godinu studija u školskoj 2021/2022. godini:

 • Osnovne akademske studije (240 ESPB) – Fizičko vaspitanje i sport (za sticanje akademskog zvanja Diplomirani profesor fizičkog vaspitanja i sporta) – 50 studenata
 • Osnovne akademske studije (240 ESPB) – Psihologija (za sticanje akademskog zvanja Diplomirani psiholog) – 50 studenta
 • Master akademske studije (60 ESPB) – Fizičko vaspitanje i sport (za sticanje akademskog zvanja Master profesor fizičkog vaspitanja i sporta) – 50 studenata
 • Master  akademske studije (60 ESPB) – Primenjena psihologija (za sticanje akademskog zvanja Master psiholog) – 25 studenata
 • Doktorske studije (180 ESPB) Fizičko vaspitanje i sport (za sticanje akademskog zvanja Doktor nauka – fizičko vaspitanje i sport) – 10 studenata

Osnovne akademske studije

Pravo prijave na konkurs za upis na osnovne akademske studije ima lice koje ima završenu srednju školu u četvorogodišnjem trajanju. Prilikom prijave kandidat podnosi Studentskoj službi Fakulteta sledeća dokumenta:

 • Kopiju lične karte;
 • Kopiju izvoda iz matične knjige rođenih
 • Diplomu o završenom srednjem obrazovanju;
 • Svedočanstva sva četiri razreda;
 • Dve fotografije za indeks
 • Uplatnicu na 6000,00 dinara za prijemni ispit

Sva dokumenta se predaju u originalu ili kao overene kopije najkasnije do 28.06.2021. godine.

Prijemni ispit:

–      30. juna 2021. godine u 10 časova

Rang liste kandidata biće objavljene najkasnije do 01.07.2021. godine.

Redosled kandidata za upis na prvu godinu studija utvrđuje se na osnovu uspeha iz srednje škole (najviše 40 bodova) i rezultata ostvarenih na klasifikacionom ispitu (najviše 60 bodova).

Školarina za osnovne akademske studije iznosi 1400 eura u dinarskoj protivvrednosti.

Svi studenti koji se prijave za upis do 31. maja ostvaruju popust na školarinu u iznosu od 100 evra za prvu godinu studija.

Master akademske studije

Na master akademske studije može se upisati lice koje je završilo odgovarajuće osnovne akademske studije obima 240 ESPB.

Prilikom prijave kandidat podnosi Studentskoj službi Fakulteta sledeća dokumenta:

 • Kopiju lične karte;
 • Kopiju izvoda iz matične knjige rođenih
 • Diplomu ili uverenje o završenim osnovnim akademskim studijama;
 • Dve fotografije za indeks
 • Uplatnicu na 6000,00 dinara za troškove upisa

Rangiranje kandidata se vrši na osnovu uspeha na osnovnim akademskim studijama.

Sva dokumenta se predaju u originalu ili kao overene kopije najkasnije do 09.07.2021. godine.

Školarina za master studije na studijskim programima Fizičko vaspitanje i sport i Primenjena psihologija iznosi 1400 eura u dinarskoj protvvrednosti.

Doktorske akademske studije

Pravo prijave na konkurs za upis na doktorske studije ima lice koje:

 • ima završene master akademske studije, sa najmanje 300 ESPB bodova i opštom prosečnom ocenom najmanje 8 na osnovnim akademskim i master akademskim studijama;
 • ima akademski stepen magistra nauka
 • lice koje ima VII1 stepen stručne spreme prema propisima koji su važili do dana stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik RS“, br. 76/05, 100/07- autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 87/16)

Prilikom prijave kandidat podnosi Studentskoj službi Fakulteta sledeća dokumenta:

 • Kopiju lične karte;
 • Diplome o završenim prethodnim studijama (osnovnim i master);
 • Dve fotografije za indeks
 • Biografiju
 • Objavljene radove
 • Uplatnicu na 6000,00 dinara za troškove upisa

Sva dokumenta se predaju u originalu ili kao overene kopije najkasnije do 09.07.2021. godine.

Školarina za doktorske studije iznosi 2200 eura u dinarskoj protivvrednosti.

Radnička 30a/ drugi sprat, Novi Sad

Tel: 021/530-633; 530-231

Fax: 021/530-232

www.tims.edu.rs

informacije@tims.edu.rs

 

III FAKULTET ZA PROJEKTNI INOVACIONI MENADŽMENT

Opšti uslovi konkursa

U prvu godinu osnovnih akademskih studija može da se upiše lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.

U ostvarivanju prava upisa na studijski program kandidati imaju jednaka prava koja ne mogu biti ograničavana po osnovu pola, rase, bračnog stanja, boje kože, jezika, veroispovesti, političkog ubeđenja, nacionalnog, socijalnog ili etničkog porekla, invalidnosti ili po drugom sličnom osnovu, položaju ili okolnosti.

Merila za utvrđivanje redosleda kandidatai način bodovanja

Redosled kandidata za upis u prvu godinu studijskog programa utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjoškolskom obrazovanju i rezultata postignutih na prijemnom ispitu.

Kandidat za upis na studijski program može ostvariti najviše 100 bodova i to po osnovu opšteg uspeha u srednjoj školi i po osnovu rezultata postignutog na prijemnom ispitu.

Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena u svakom razredu srednje škole pomnožen sa dva. Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale.

Na prijemnom ispitu kandidat može steći od 0 do 60 bodova. Kandidatima koji su u trećem ili četvrtom razredu srednje škole osvojili jednu od prve tri nagrade na republičkom ili međunarodnom takmičenju iz kalendara takmičenja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (u daljem tekstu Ministarstvo), iz predmeta koji se polaže na prijemnom ispitu može se priznati maksimalan broj bodova iz tog predmeta.

Prilikom prijave na konkus, kandidat se opredeljuje iz koje oblasti polaže prijemni ispit: opšte i informatičke pismenosti (sa pitanjima iz opšte kulture, menadžmenta, organizacije i ekonomije) ili matematike.

Rokovi i način podnošenja žalbi

Fakultet objavljuju liste prijavljenih kandidata sa podacima o bodovima na osnovu uspeha iz srednje škole, na oglasnoj tabli i internet stranici, na koje kandidati mogu uložiti primedbe u slučaju tehničkih grešaka u roku koji odredi fakultet. Po isteku tog roka, podaci koji podrazumevaju uspeh na prethodnom nivou obrazovanja smatraju se konačnim. Nakon prijemnog ispita Fakultet objavljuje preliminarnu rang listu za svaki pojedinačni studijski program, na oglasnoj tabli i internet stranici fakulteta u roku koji je utvrđen konkursom.

Kandidat može podneti žalbu na regularnost postupka utvrđenog konkursom, regularnost prethodne provere sposobnosti, regularnost prijemnog ispita ili na svoje mesto na rang listi u roku od 36 sati od objavljivanja preliminarne rang liste na fakultetu. Žalba se podnosi nadležnoj komisiji fakulteta, koja donosi rešenje po žalbi u roku od 24 sata od prijema žalbe. Kandidat ima pravo da u drugostepenom postupku uloži žalbu dekanu fakulteta, u roku od 24 časa od isteka roka za donošenje rešenja komisije fakulteta po žalbi kandidata.  Dekan fakulteta donosi konačnu odluku u roku od 24 časa od prijema žalbe i odluku dostavlja kandidatu i komisiji fakulteta. Nakon odlučivanja o žalbi fakultet utvrđuje i objavljuje konačnu rang listu svih kandidata sa ukupnim brojem bodova stečenim po svim kriterijumima za svaki studijski program. Po objavljivanju konačne rang liste za studijski program na sajtu obavlja se upis kandidata.

Upis studenata

Kandidat je ostvario pravo na upis na studijski program ukoliko se na konačnoj rang listi nalazi do broja koji je konkursom predviđen za upis. Kandidat se može upisati na studijski program u statusu studenta koji se sam finansira (samofinansirajući student) ukoliko se nalazi na konačnoj rang listi do broja utvrđenog za upis samofinansirajućih studenata i ako osvoji najmanje 30 bodova.

 

Upis bez prijemnog ispita: Na prvu godinu osnovnih akademskih studija može se bez prijemnog ispita upisati:

 1. lice koje ima stečeno visoko obrazovanje na akademskim studijama prvog stepena, odnosno visoko obrazovanje stečeno po odredbama zakona koje su važile pre donošenja Zakona o visokom obrazovanju(„Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 87/16);
 2. student druge visokoškolske ustanove koji je ostvario najmanje 37 ESPB bodova na studijskom programu akademskih studija na drugoj visokoškolskoj ustanovi, pod uslovima koje propisuje fakultet. Student drugog univerziteta, odnosno druge samostalne visokoškolske ustanove, ne može se upisati na Univerzitet, odnosno na visokoškolsku jedinicu u njegovom sastavu, ukoliko mu je do okončanja studijskog programa na visokoškolskoj ustanovi na kojoj je upisan ostalo 60 ili manje ESPB bodova.
 3. student fakulteta u sastavu Univerziteta koji je upisan na jedan studijski program, može upisati drugi studijski program u okviru istog fakulteta, pod uslovima utvrđenim studijskim programom, odnosno na način i po postupku utvrđenim opštim aktima fakulteta;
 4. student kome je prestao status studentauslučaju ispisivanja sa studija i neupisivanja školske godine, koji je ostvario najmanje37 ESPB bodova na studijskom programu.

Lice iz prethodnog stava može se upisati kao samofinansirajući student i ne ubraja se u odobreni broj studenata za određeni studijski program.

Ukoliko je javna isprava, odnosno diploma ili uverenje o pređenom delu studijskog programa stečeno na teritoriji Republike Srbije odluku o priznavanju položenih ispita, odnosno ESPB bodova donosi nastavno-naučno veće fakulteta. Lice dostavlja: pisani zahtev za upis;zahtev za priznavanje ispita; uverenje o položenim ispitima i dokaz o uplati troškova. Ukoliko je visokoškolska isprava sa kojom kandidat konkuriše za upis bez prijemnog ispita stečena u inostranstvu obavezno se sprovodi postupak priznavanja u skladu sa Zakonom i opštim aktom Univerziteta. Kandidati su dužni da prilikom prijavljivanja podnesu fakultetu potvrdu o započetom postupku priznavanja uz ostalu dokumentaciju.

Lica koja imaju pravo upisa bez polaganja prijemnog ispita mogu ostvariti to pravo ako fakultet ima prostorne i druge usloveo čemu odlučuje dekan. Rok za završetak upisa kandidata koji se upisuju bez prijemnog ispita je 15. oktobar 2021. godine.

Upis državljana Srbije koji imaju strane srednjoškolske isprave

Državljanin Republike Srbije koji je stekao stranu srednjoškolsku ispravu, odnosno, koji je završio srednju školu u inostranstvu (ili neki od razreda srednje škole u inostranstvu) ili je završio program međunarodne (IB) mature se upisuje pod jednakim ostalim uslovima kao i drugi kandidati, ako mu se nostrifikuje strana školska isprava. Državljani Republike Srbije koji su stekli strane srednjoškolske isprave ili su završili program međunarodne mature i koji nemaju rešenje o nostrifikaciji diplome mogu se prijaviti sa potvrdom Ministarstva da su podneli srednjoškolska dokumenta na nostrifikaciju.

Upis pripadnika srpske nacionalne manjine iz susednih zemalja

Pripadnici srpske nacionalne manjine iz susednih zemalja školuju se u Republici Srbiji pod istim uslovima kao i državljani Republike Srbije. Prilikom prijavljivanja na konkurs potrebno je da kandidati predaju i rešenje Ministarstva o nostrifikaciji stranih srednjoškolskih isprava ili potvrdu o tome da je započet proces nostrifikacije. Javna isprava o završenoj srednjoj školi stečena u Republici Srpskoj ne podleže postupku priznavanja, sem ukoliko se ne radi o završenom programu međunarodne (IB) mature ili nekoj drugoj stranoj srednjoj školi koju su završili u inostranstvu ili u Republici Srpskoj. Ovi kandidati prilikom prijave na konkurs, pored propisane dokumentacije i izjavu u pisanoj formi da su pripadnici srpske nacionalne manjine. Susedne zemlje su: Republika Mađarska, Republika Rumunija, Narodna Republika Bugarska, Republika Severna Makedonija, Republika Albanija, Bosna i Hercegovina, Republika Slovenija, Republika Hrvatska i Crna Gora.

Upis stranih studenata

Strani državljanin može da se upiše na studijski program pod istim uslovima kao i domaći državljanin, ako nostrifikuje stečenu stranu školsku ispravu u skladu sa Zakonom i opštim aktom Univerziteta. Kandidat – strani državljanin, prilikom prijavljivanja na konkurs, pored ostalih dokumenata podnosi i rešenje Ministarstva o nostrifikaciji isprava o završenoj srednjoj školi ili potvrdu o tome da je započet postupak nostrifikacije. Prilikom upisa, kandidat strani državljanin je dužan da Fakultetu  podnese dokaze:

– da je zdravstveno osiguran za školsku godinu koju upisuje

– da vlada srpskim jezikom.

Upis lica sa invaliditetom

Osobe sa invaliditetom mogu polagati prijemni ispit na način prilagođen njihovim mogućnostima, odnosno u njima dostupnom obliku, a u skladu sa objektivnim mogućnostima Fakulteta. Osoba sa invaliditetom je u obavezi da pismeno obrazloži na koji način je potrebno prilagoditi polaganje prijemnog ispita i to obrazloženje dostavi prilikom prijave na konkurs za upis na studijski program.

Konkursni rokovi

Prvi upisni rok:

 • Prijavljivanje kandidata: 15-19. jun 2021. godine
 • Objavljivanje liste prijavljenih kandidata: 21. jun 2021. godine
 • Polaganje prijemnog ispita: 23-24. jun 2021. godine (detaljan raspored polaganja će biti objavljen 22. juna 2021.)
 • Objavljivanje rezultata: 25. jun 2021.
 • Primedbe na preliminarnu rang listu: 25. jun 2021.
 • Žalbe na rešenje Komisije podnose se dekanu najkasnije: jun 2021.
 • Dekan donosi rešenje po žalbi najkasnije: jun 2021.
 • Objavljivanje konačnih rang lista fakulteta – najkasnije: 26. jun 2021.
 • Upis: 27-28. jun 2021. godine (detaljan raspored upisa će biti objavljen 25. juna 2021.)

Nakon završenog upisa, ukoliko bude slobodnih mesta, raspisuje se drugi upisni rok.

Ostale odredbe

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid originalna dokumenta, a uz prijavni list podnose fotokopije sledećih dokumenata:

 1. svedočanstvo za sve razrede prethodnog srednjoškolskog obrazovanja,
 2. diplomu o položenom završnom odnosno maturskom ispitu,
 3. diplome sa republičkog ili međunarodnog takmičenja za kandidate koji su kao učenici trećeg i četvrtog razreda srednje škole osvojili jednu od prve tri nagrade iz predmeta koji se polaže na prijemnom ispitu,
 4. dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita,
 5. Kandidat svojim potpisom na prijavnom listu potvrđuje da prihvata pravila prijemnog ispita. Takođe, kandidat daje izjavu kojom ovlašćuje Fakultet i Univerzitet da lični podaci koje je dao mogu da budu uneti u elektronsku bazu podataka, te da se ti podaci mogu koristiti za potrebe generisanja potrebnih statističkih podataka, dostavljanja traženih podataka Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja bez podataka o ličnosti, kao i da neće biti dostupni neovlašćenim licima.

Kandidat na prijemni ispit donosi dokument za identifikaciju – važeću ličnu kartu ili pasoš. Pre podele pitanja, dežurno lice utvrđuje identitet kandidata. Kandidat čiji identitet nije utvrđen ne može polagati prijemni ispit. Za troškove koje fakultet ima u vezi sa sprovođenjem konkursa, kandidati plaćaju naknadu na žiro-račun fakulteta u iznosu koji odredi fakultet.

Kandidati koji steknu pravo na upis podnose:

 • overene fotokopije dokumenata i originalna dokumenta na uvid,
 • izvod iz matične knjige rođenih (fakultet, odnosno Univerzitet pribavlja po službenoj dužnosti izvod iz matične knjige rođenih, osim za strane državljane koji su u obavezi da ovaj dokument dostave),
 • dve fotografije formata 4,5h3,5 sm,
 • dokaz o uplati naknade na ime troškova upisa,
 • dokaz o uplati školarine,
 • po potrebi i druge dokaze.

Ako kandidat koji je ostvario pravo na upis ne izvrši upis u roku utvrđenom u konkursu umesto njega će se upisati sledeći kandidat prema utvrđenom redosledu.

 

 

 

 

 

  Fakultet:

  OPŠTI PODACI:

  Ime i prezime:

  Broj telefona:

  Datum rođenja:

  Mesto rođenja:

  E-mail:


  Translate »