Upis 2018/2019

Na osnovu članova 9, 64, 71. i 98. Zakona o visokom obrazovanju (u daljem tekstu: Zakon) i člana 56. i 118. Statuta Univerziteta Educons iz Sremske Kamenice, rektor donosi odluku kojom UNIVERZITET EDUCONS  u Sremskoj Kamenici raspisuje

           

                            KONKURS  ZA UPIS STUDENATA U ŠKOLSKU 2018/19 GODINU

                                                   NA FAKULTET ZA STUDIJE BEZBEDNOSTI

 

1. na I godinu studijskog programa osnovnih akademskih studija (240 ESPB) – do 120 studenata

2. na I godinu studijskog programa osnovnih akademskih studija na daljinu(180 ESPB) – do 36 studenata

3 na I godinu studijskog programa jednogodišnji master akademskih studija (60 ESPB) – do 25 studenta

4. na I godinu studijskog programa doktorskih studija (180 ESPB)– 5 studenata.

Školarina na osnovnim akademskim studijama iznosi 1.390 evra po godini, na master studijama 1.500 evra po godini, , na doktorskim studijama iznosi 2.500 evra u dinarskoj protivvrednost po godini, uz mogućnost plaćanja na rate.

USLOVI UPISA

Pravo upisa na I godinu osnovnih akademskih studija imaju kandidati sa prethodno stečenim srednjim obrazovanjem u četvorogodišnjem trajanju, a na II, III i IV godinu osnovnih akademskih studija mogu se upisati kandidati saglasno odluci komisije Fakulteta.

Pravo upisa na master akademske studije koje traju dve godine (i vrednuju se sa 120 ESPB) imaju kandidati sa završenim osnovnim akademskim studijama prvog stepena i ostvarenih 180 ESPB iz odgovarajućeg polja, a iz drugih polja u skladu sa odlukom komisije Fakulteta.

Pravo upisa na master akademske studije koje traju jednu godinu (i vrednuju se sa 60 ESPB) imaju kandidati sa završenim fakultetom u četvorogodišnjem trajanju ili oni koji su ostvarili 240 ESPB iz odgovarajućeg polja, a iz drugih polja u skladu sa odlukom komisije Fakulteta.

Pravo upisa na I godinu doktorskih studija imaju kandidati sa završenim master akademskim studijama, koji su u prethodnom školovanju stekli najmanje 300 ESPB bodova i ukupnom prosečnom ocenom na osnovnim i master studijama od najmanje 8, kao i uspunjenim drugim uslovima u skladu sa Zakonom, Pravilnikom i studijskim programima. Pravo upisa na II i III godinu doktorskih akademskih studija imaju studenti doktorskih studija u skladu sa odlukom komisije Fakulteta.

Redosled kandidata za upis na I godinu osnovnih akademskih studija utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u prethodnom nivou obrazovanja i rezultata postignutog na prijemnom ispitu.

Redosled kandidata za upis na master akademske studije i doktorske studije utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u prethodnim nivoima obrazovanja.

Na studije se mogu, pod istim uslovima, upisati domaći i strani državljani, u skladu sa Zakonom.

Prijemni ispiti za brucoše u sedištu Univerziteta u Sremskoj Kamenici održaće se 03.septembra, 14.septembra, 21.septembra i 28. septembra 2018.godine sa početkom u 12.00 u Amfiteatru I.

Za prijavu za polaganje prijemnog ispita potrebni su:

  • svedočanstva sva 4 razreda srednje škole
  • diploma srednje škole
  • izvod iz matične knjige rođenih
  • uverenje o državljanstvu.

Prijava za polaganje prijemnog ispita je besplatna. Na dan polaganja prijemnog ispita neophodno je doneti ličnu kartu.

Rok za podnošenje žalbe na utvrdjeni redosled kandidata je 5 dana od dana isticanja redosleda kandidata. Žalba se podnosi organu poslovođenja.

Upis kandidata koji su položili prijemni ispit vršiće se svakog radnog dana u periodu od 8-16h u Studentskoj službi za osnovne studije Univerziteta Educons, na I spratu, 15/1.

Dokumentacija potrebna za upis:

  • 2 fotografije
  • uplatnica na iznos 3000 dinara- troškovi upisa u I godinu osnovnih studija
  • uplatnica na iznos I rate školarine
  • 2 ŠV obrasca i indeks- dobijaju se u Studentskoj službi pri upisu.

Žiro računi fakulteta:

165-16630-13

340-11009023-03

Prijemni ispit u visokoškolskoj jedinici u Tutinu održaće se u istim terminima.

Priručnik za pripemu polaganja prijemnog ispita na Fakultet za studije bezbednosti 2018.

Prijava za upis na master i doktorske studije podnosi se od dana objavljivanja konkursa do početka školske godine, odnosno do dana popunjavanja broja studenata navedenog u konkursu.

Prijave se podnose na sledeće adrese:

Univerzitet Educons, Sremska Kamenica, ul.Vojvode Putnika 87. i 85.

Univerzitet Educons,Visokoškolska jedinica Tutin, Pešterska bb.

Sve informacije mogu se dobiti na sledeće telefone:

Univerzitet Educons- 021/4893-638, 4893-615, 4893-611,

ili

veb sajtu www.educons.edu.rs, (info@educons.edu.rs)