Uslovi upisa

Osnovne akademske studije prvog stepena mogu pohađati sva fizicka lica, bez obzira na mesto prebivališta ili državljanstvo, pol, rasu, veru, nacionalnost, itd.

Kandidati se mogu upisati u I godinu osnovnih akademskih studija, nastaviti studije ili pohađati diplomske akademske studije – master.

Kandidat koji je zadovoljio kriterijume za upis u I godinu osnovnih akademskih studija, dužan je da podnese sledeću dokumentaciju:

Svedočanstva (sve četiri godine srednje škole)
Diplomu o položenom maturskom ispitu
2 fotografije (kao za pasoš)
Uverenje o državljanstvu
Potvrdu o uplaćenoj I rati školarine

NAPOMENA:
Žiro racun Fakulteta primenjene bezbednosti je: 165-16630-13 i 340-11009023-03
Za „ … Poziv na broj …“ unesite svoj JMBG – jedinstveni matični broj građana
Telefonski broj za slanje faxa Studentskoj službi Fakulteta primenjene bezbednosti je: 021/4893-696

Ukoliko za studenta plaća pravno lice (firma) potrebno je službi računovodstva putem faksa 021-489-36-20 ili direktno, dostaviti sledeće podatke:

Tačan naziv i adresa firme – preduzeća
PIB broj firme – preduzeća
Ime i prezime studenta
JMBG studenta
Deklarativno navedeno u evrima šta student želi da plati (npr. školska godina u celosti u eur; ili u ratama – iznos rate; ostale troškove …)
Poslati broj faksa na koji će Služba računovodstva u toku dana poslati predračun.

Kontakt:
tel 021-489-36-12