Studijski programi

Osnovne akademske studije

Studijski program poslovna ekonomija na osnovnim akademskim studijama ima za cilj da studentima omogući sticanje osnovnih teorijskih i praktičnih znanja, neophodnih za uspešno uključivanje u savremenu, tržišno orijentisanu privrednu strukturu. Savladavanjem akademsko-opšteobrazovnih, teorijsko-metodoloških, naučno-stručnih i stručno-aplikativnih nastavnih disciplina na ovom studijskom programu, studenti će biti osposobljeni za primenu stečenih znanja u suočavanju sa praktičnim poslovnim problemima na nivou savremenih organizacija i njihovog svakodnevnog poslovanja, ali i razumevanju ekonomsko-političkih problema na makro nivou.

Na taj način, specifični ciljevi ovog studijskog programa na osnovnim akademskim studijama u osnovi imaju prenošenje teorijskih i praktičnih znanja vezanih za osnovne ekonomske principe i zakonitosti; pripremu studenata za prepoznavanje i razumevanje operativnih poslovnih situacija u uslovima nesigurnosti, neizvesnosti i rizika; sticanju odgovarajućih opštih i ličnih veština neophodnih pri ekonomskoj analizi poslovnih situacija, kao i podsticaj razvoju grupnog, odnosno timskog rada.

Studijski program na osnovnim akademskim studijama traje četiri godine, odnosno osam semestara i čine ga obavezni i izborni predmeti, koji su jednosemestralni, kao i obavezno odbranjen  završni rad. Izbornim predmetima student može uticati na strukturu studijskog programa i, samim tim, oblikovati svoj akademski profil. Po završetku osnovnih akademskih studija i ostvarenih 240 ESPB bodova, student stiče stručni naziv diplomirani ekonomista.

Studijski program menadžment na osnovnim akademskim studijama ima za cilj sticanje akademskih i praktičnih menadžment znanja i veština iz oblasti ekonomije, finansija, javne uprave, prava, marketinga, poslovne etike, komunikacija, poslovnih informacionih sistema i drugih oblasti neophodnih u rešavanju svakodnevnih konkretnih menadžment zadataka u modernom poslovnom okruženju.

Master akademske studije

MASTER EKONOMISTA

Koncepcija i sadržaj studijskog master programa poslovna ekonomija proistekao je iz nastojanja da se daljim naučno-stručnim obrazovanjem studentima omogući produbljivanje znanja iz oblasti: makroekonomije (poznavanje makroekonomskog agregata, modela, veličina); mikroekonomije (načina funkcionisanja tržišta, tržišnih struktura, ponašanja preduzeća u specifičnim konkretnim tržišnim strukturama); ekonomske politike i ekonomskog sistema; savremenog istraživanja, kreiranja, planiranja, ostvarivanja, praćenja i kontrole tržišnog uspeha na principima integralne poslovne filozofije marketinga i brendiranja; savremenih koncepata, tehnika i alata koji se koriste u planiranju, organizovanju, vođenju i kontroli (menadžmentu) poslovnih procesa; funkcionisanja bankarskog i finansijskog sistema u EU i kod nas; interne i eksterne revizije; kao i osiguranja, turizma, sporta, logistike i upravljanja zdravstvenim organizacijama.

Ovako modeliran master program omogućava studentima da kroz izborne predmete stave akcenat na proučavanje teorijskih i praktičnih aspekata funkcionisanja finansijskog i osiguravajućeg sistema u svetu i kod nas, načinima uspostavljanja kvaliteta u logistici i modeliranju procesa logističkih sistema, pravilima izgradnje i funkcionisanja međunarodnog turizma i turističke politike, angažovanju i praćenju resursa i upravljanju promenama u sportu, procesu funkcionisanja marketing istraživanja, brendiranja i međunarodnog marketinga, kao i savremenog pristupa u oblasti upravljanja zdravstvenim organizacijama.

MASTER EKONOMISTA U OBLASTI ZDRAVSTVA

Zdravstveni sistem je jedan od najkompleksnijih sistema u društvu i priroda upravljanja zdravstvenim organizacijama ogleda se upravo u multidisciplinarnosti ove delatnosti. Direktori i/ili menadžeri u zdravstvenim ustanovama na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite prepoznaju oblast upravljanja konkretnom ekonomskom stvarnošću zdravstvenih ustanova (ekonomika poslovanja zdravstvenih organizacija) kao osnovni instrument za bolje usklađivanje resursa i usluga sa zdravstvenim potrebama stanovništva. Ovako koncipiran nastavni plan, kao odgovor na aktuelni reformski trenutak u našem zdravstvenom sektoru, namenjen je prevashodno lekarima-rukovodiocima zdravstvenih ustanova u procesu njihove svakodnevne brige o organizaciji pružanja zdravstvenih usluga, kao i evaluacije dobijenih rezultata u cilju poboljšanja svih radnih procesa u konkretnoj organizaciji.

Uz obavezne, izborom nastavnih predmeta iz oblasti zdravstvenog sistema, studenti, kroz interdisciplinarni pristup, stiču specijalizovano znanje usmereno ka savremenim metodama i tehnikama rukovođenja složenom organizacijom zdravstvenih ustanova. Akcenat je dat na razumevanje i ovladavanje ključnim ekonomskim kategorijama kao što su troškovi poslovanja, principi poslovanja (poslovna efikasnost i efektivnost), tokovi novčanih sredstava, interna kontrola i revizija, ali i upravljačkim znanjima i veštinama – upravljanjem kvalitetom i ljudskim resursima, organizovanje i timski rad, kao i upravljanjem znanjem u funkciji unapređivanja funkcionisanja zdravstvenih organizacije i reforme zdravstvenog sistema u celini. (Nastavni plan)

Studijski program traje jednu godinu (dva semestra) i ima ukupno 60 ESPB bodova. Aktivna nastava se ostvaruje putem predavanja, vežbi, konsultacija i mentorskog rada, kroz stalni kontakt studenata sa nastavnicima i saradnicima. Nakon završetka ovog programa, student izborom nastavnih predmeta iz oblasti zdravstva, stiče zvanje master ekonomista (zvanje naznačeno na diplomi), odnosno master ekonomista – u oblasti zdravstva, kao bliže određenje akademskog naziva, sadržano u dodatku diplomi.

 

MASTER EKONOMISTA U OBLASTI REGIONALNOG RAZVOJA I UPRAVLJANJA PROJEKTIMA

Regionalni razvoj i upravljanje projektima je multidisciplinarni master studijski program razvijen na Fakultetu poslovne ekonomije Univerziteta EDUCONS. Program se nadovezuje na različite programe osnovnih studija, dostupne kako na Univerzitetu EDUCONS, tako i na ostalim univerzitetima. Akcenat studijskog programa stavljen je na sagledavanje aspekata regionalnog razvoja kroz prizmu približavanja Srbije Evropskoj uniji i izazovima koje ono nosi, a stručnjaci stiču znanja iz oblasti regionalnog razvoja, znanja za rad na poslovima planiranja i programiranja u okvirima zemlje ili za zemlju sa nivoa EU institucija, ali i za sam rad na formulaciji i implementaciji projekata.
Pridruživanje Evropskoj uniji zahteva i angažman velikog broja stručnjaka iz oblasti menadžmenta planiranja regionalnih politika, kako u Srbiji tako i u institucijama Evropske unije, te je primarni cilj studijskog programa usavršavanje i unapređenje kapaciteta javne administracije i kreiranje visokokvalifikovanih eksperata koji će biti nosioci procesa.

Univerzitet EDUCONS je pravovremeno prepoznao potrebu izgradnje kapaciteta kroz obrazovanje kadrova u navedenoj oblasti, i kroz učešće u realizaciji specijalističkog programa „Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove“ koji sprovodi Fond „Evropski poslovi“ uz finansijsku podršku Pokrajinske vlade AP Vojvodine.

Dinamika rada na studijskom programu je prilagođena i osobama koje su u radnom odnosu, primarno zaposlenima u pokrajinskim, republičkim i lokalnim telima, kao i ostalim organizacijama koje se profilišu kao nosioci lokalnog i regionalnog razvoja. Studijski program je dizajniran tako da pruži polaznicima specifična znanja iz oblasti lokalnog i regionalnog razvoja, eksternog finansiranja, dostupnih programa Evropske unije i upravljanja projektima. Nastavni plan i program je koncipiran tako da pruži napredna znanja iz oblasti pisanja i implementacije projekata, sa posebnim akcentom na finansijski menadžment. Po završetku master studijskog programa, polaznici će biti osposobljeni za rad na odgovornim pozicijama u domenu planiranja i upravljanja regionalnim razvojem, na svim nivoima vlasti u Republici Srbiji, ali i na pitanjima nadnacionalih integracija, posebno u domenu približavanja Srbije Evropskoj uniji.

 

Doktorske studije

Osnovni cilj doktorskih studija Poslovna ekonomija je osposobljavanje studenata za samostalan naučno-istraživački rad za potrebe naučno-obrazovnih institucija, privrede i društva u celini. Ovo je značajno, prvenstveno zbog toga što nacionalni strateški razvojni prioriteti moraju biti utemeljeni na konkurentskim naučnim istraživanjima i stvaranju uslova za razvoj ekonomije zasnovane na znanju. Realizacija ovakvog primarnog cilja, podrazumeva i ispunjenje sledećih ciljeva:

  • unapređenje strategije aktivnog učenja za potrebe naučnog istraživanja
  • razvijanje sopstvenih vrednosti (motivacija, kreativno razmišljanje, planiranje i postavljanje ciljeva, donošenje odluka neophodnih u naučno-istraživačkim aktivnostima)
  • jačanje sposobnosti za timski i individualan naučno-istraživački rad
  • promovisanje značaja i uloge naučno-istraživačkog rada u okviru ekonomske profesije značajne s aspekta ukupnog privrednog i društvenog razvoja
  • razvoj veština komunikacije s korisnicima usluga i sposobnosti upotrebe dodatnih znanja i veština (informacione tehnologije) u realizaciji naučno-istraživačkih projekata

Kao i misija, i ciljevi doktorskih studija u celini su kompatibilni s ciljevima Univerziteta EDUCONS: obrazovanje kvalitetnih doktora nauka koji će biti dobro pozicionirani na tržištu kapitala i znanja i doprineti razvoju inovativne ekonomije zasnovane na znanju.