Doktorske studije

I godina

Naziv predmeta
Profesor
Dan
Vreme
Prostorija
Opšta metodologija naučnog istraživanja
Kvantitativne metode u ekonomiji
Ekonomska analiza
Globalizacija svetske privrede i tranzicija

II godina

Naziv predmeta
Profesor
Dan
Vreme
Prostorija
Strategija u turizmu
Due Diligence
Preduzetništvo i menadžment malim i srednjim preduzećima
Korporativno restrukturiranje
Korporativni odnosi sa javnošću
Finansijska tržišta i investicije
Strategijski međunarodni marketing
Međunarodno poslovanje