Prezentacije

Osnovne akademske studije

Poslovna ekonomija

Prva godina

Preduzetništvo

Poslovna etika

Računovodstvo

Matematika

Ekonomika EU

Ekonomika preduzeća

Makroekonomija

Druga godina

Finansije

Marketing usluga

Menadžerski informacioni sistemi

Poslovna statistika

Poslovno pravo

Principi menadžmenta

Organizaciono ponašanje

Upravljanje događajima

Uvod u pravo i institucije Evropske unije

 

Treća godina

Strategijski menadžment

Međunarodni ekonomski odnosi

Liderstvo

Izborni modul Finansije i bankarstvo

Izborni modul Turizam i sport

Menadžment u sportu

Strategijski menadžment

Korporativno upravljanje

Osnove brendiranja

Četvrta godina

 

Finansijska tržišta

Javne finansije

Osiguranje

Revizija

Ekonomika Evropske unije

Marketing logistika

Upravljanje znanjem

 

Osnovne akademske studije

Menadžment

Prva godina

Preduzetništvo

Principi menadžmenta

Poslovna etika

Informatika

Osnove marketinga

Teorija politike

Druga godina

Menadžment informacionih sistema

Neprofitni marketing

Upravljanje promenama

Osnove turizma

 

Treća godina

Marketing logistika

Megatrendovi u turizmu

 

Master akademske studije

Prva godina

Forenzička revizija

Informatika

Marketing istraživanja

Međunarodne finansije

Metodologija naučnog rada

Poslovno pregovaranje

Upravljanje razvojem malih preduzeća

Usluge u osiguranju