KONKURS ZA UPIS STUDENATA U NOVU ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU

31. 05. 2019.

Na osnovu članova 9, 64, 71. i 98. Zakona o visokom obrazovanju (u daljem tekstu: Zakon) i člana 56. i 118. Statuta Univerziteta Educons iz Sremske Kamenice, rektor donosi odluku kojom

 

                                                                                                 UNIVERZITET EDUCONS Sremska Kamenica raspisuje

 

                                                                   KONKURS

                                                                                                    ZA UPIS STUDENATA U ŠKOLSKU 2019/20 GODINU

 

 

 1. UNIVERZITET EDUCONS upisuje studente na sledeće studijske programe:

 

 1. FAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE

1.1 na I godinu studijskog programa osnovnih akademskih studija na srpskom i engleskom jeziku (240 ESPB) – do 150 studenata

1.2. na I godinu studijskog programa osnovnih akademskih studija na daljinu (240 ESPB) – do 60 studenata

1.3. na studijski program master akademskih studija na srpskom i engleskom jeziku (60 ESPB) – do 100 studenata

1.4. na I  godinu studijskog programa doktorskih studija na srpskom i engleskom jeziku  (180 ESPB) – 10 studenata

1.5. na I godinu studijskog programa Menadžment osnovnih akademskih studija (180 ESPB)- do 90 studenata

 

 1. FAKULTET ZA STUDIJE BEZBEDNOSTI

2.1. na I godinu studijskog programa osnovnih akademskih studija (240 ESPB) – do 120 studenata

2.2. na I godinu studijskog programa osnovnih akademskih studija na daljinu(180 ESPB) – do 36 studenata

2.3 na I godinu studijskog programa master akademskih studija (60 ESPB) – do 25 studenta

2.4. na I godinu studijskog programa doktorskih studija (180 ESPB)– 5 studenata

školarina na osnovnim akademskim studijama iznosi 1.390 evra po godini, na master studijama 1.500 evra po godini, na doktorskim studijama iznosi 2.500 evra u dinarskoj protivvrednost po godini, uz mogućnost plaćanja na rate

 

 1. FAKULTET ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

3.1. na I godinu studijskog programa osnovnih akademskih studija na srpskom i engleskom jeziku (180 ESPB) -do 45 studenata

3.2. na I godinu studijskog programa master akademskih studija na srpskom i engleskom jeziku (120 ESPB) -do 20 studenta

3.3 na I godinu studijskog programa doktorskih studija na srpskom i engleskom jeziku(180 ESPB) – 5 studenata

 

 1. FAKULTET EKOLOŠKE POLJOPRIVREDE

4.1. na I godinu studijskog programa osnovnih akademskih studija na srpskom i engleskom jeziku (240 ESPB) – do 20  studenata

4.2. na studijski program jednogodišnjih master akademskih studija na srpskom i engleskom jeziku (60 ESPB)– do 15 studenta

4.3. na I godinu studijskog programa doktorskih studija na srpskom i engleskom jeziku (180 ESPB)– 10 studenata

školarina na osnovnim studijama iznosi 1.200 evra po godini, za godinu dana u dinarskoj protivvrednosti, na master studijama iznosi 1.500 evra u dinarskoj protivvrednosti, na doktorskim studijama iznosi 2.500 evra u dinarskoj protivvrednosti, uz mogućnost plaćanja na rate

 

 1. FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA

5.1 na I godinu studijskog programa Informatičko inženjerstvo osnovnih akademskih studija (240 ESPB)- do 60 studenata

školarina na osnovnim studijama iznosi 1.590 evra po godini u dinarskoj protivvrednost, uz mogućnost plaćanja na rate

 

 1. FAKULTET DIGITALNE PRODUKCIJE

6.1 na I godinu studijskog programa osnovnih akademskih studija Digitalna produkcija (180 ESPB) – do 60 studenata

6.2 na I godinu studijskog programa master akademskih studija Digitalna produkcija (120 ESPB) – do 32 studenta

školarina na osnovnim studijama iznosi 1.590 evra po godini, na master studijama 1.890 evra po godini, u dinarskoj protivvrednost, uz mogućnost plaćanja na rate

 

 1. AKADEMIJA KLASIČNOG SLIKARSTVA

7.1. na I godinu studijskog programa osnovnih akademskih studija (180 ESPB)- do 20 studenata

7.2. na I  godinu master akademskih studija (120 ESPB)- do 20 studenata

7.3. na I godinu doktorskih studija (180 ESPB) –do 3 studenta

 

školarina na osnovnim studijama iznosi 1.800 evra po godini, na master studijama 2.000 evra po godini, na doktorskim studijama 2.500 evra po godini uz mogućnost plaćanja na rate

 1. UČITELJSKI FAKULTET

8.1. na I godinu studijskog programa osnovnih akademskih studija Razredna nastava (240 ESPB)- do 50  studenata

8.2. na I godinu studijskog programa master akademskih studija Učitelj (60 ESPB)–do 50 studenata

školarina na osnovnim studijama iznosi 1.150 evra po godini, na master studijama 1.500 evra po godini, uz mogućnost  plaćanja na rate

 

Više informacija: www.educons.edu.rs,   (info@educons.edu.rs)

 

II FAKULTET ZA SPORT I TURIZAM, Novi Sad

 

Za upis studenata na akreditovane studijske programe u prvu godinu studija u školskoj 2019/20. godini:

 • Osnovne akademske studije (240 ESPB) – Fizičko vaspitanje i sport ( za sticanje akademskog zvanja Diplomirani profesor fizičkog vaspitanja i sporta) – 50 studenata
 • Osnovne akademske studije (240 ESPB) – Sportska psihologija ( za sticanje akademskog zvanja Diplomirani psiholog) – 50 studenta
 • Master akademske studije (60 ESPB) – Turizam i razvoj ( za sticanje akademskog zvanja Master menadžer) – 25 studenata
 • Master akademske studije (60 ESPB) – Fizičko vaspitanje i sport ( za sticanje akademskog zvanja Master profesor fizičkog vaspitanja i sporta ) – 50 studenata
 • Master akademske studije (60 ESPB) – Primenjena psihologija ( za sticanje akademskog zvanja Master psiholog) – 25 studenata
 • Doktorske studije (180 ESPB) Fizičko vaspitanje, sport i kineziterapija ( za sticanje akademskog zvanja Doktor nauka – fizičko vaspitanje, sport i kineziterapija ) – 6 studenata

 

Osnovne akademske studije

Pravo prijave na konkurs za upis na osnovne akademske studije ima lice koje ima završenu srednju školu u četvorogodišnjem trajanju. Prilikom prijave kandidat podnosi Studentskoj službi Fakulteta sledeća dokumenta:

 

 • Kopija lične karte;
 • Diplomu o završenom srednjem obrazovanju;
 • Svedočanstva;
 • Dve fotografije (za indeks)
 • Uplatnicu na 6000,00 dinara za prijemni ispit

Sva dokumenta se predaju u originalu ili kao overene kopije najkasnije do 28.06.2019. godine.

Termini prijemnih ispita:

 • jula 2019. godine u 9h za upis na studijski program Fizičko vaspitanje i sport
 • jula 2019. godine u 10h za upis na studijski program Sportska psihologija

Rang liste kandidata biće objavljene 03.07.2019. godine.

Redosled kandidata za upis na prvu godinu studija utvrđuje se na osnovu uspeha iz srednje škole ( najviše 40 bodova) i rezultata ostvarenih na klasifikacionom ispitu ( najviše 60 bodova).

Školarina za osnovne akademske studije iznosi 1400 eura u dinarskoj protivvrednosti.

Svi studenti koji se prijave za upis do 31.maja ostvaruju popust na školarinu u iznosu od 100 eura za prvu godinu studija.

Master akademske studije

Na master akademske studije može se upisati lice koje je završilo odgovarajuće osnovne akademske studije obima 240 ESPB.

Prilikom prijave kandidat podnosi Studentskoj službi Fakulteta sledeća dokumenta

 • Kopija lične karte;
 • Diplomu ili uverenje o završenim osnovnim akademskim studijama;
 • Dve fotografije (za indeks)
 • Uplatnicu na 6000,00 dinara za troškove upisa

Rangiranje kandidata se vrši na osnovu uspeha na osnovnim akademskim studijama.

Sva dokumenta se predaju u originalu ili kao overene kopije najkasnije do 05.07.2019. godine.

Školarina za master studije na studijskim programima Fizičko vaspitanje i sport i Primenjena psihologija iznosi 1400 eura u dinarskoj protvvrednosti, a za studijski program Turizam i razvoj 1000 eura u dinarskoj protivvrednosti.

Doktorske akademske studije

Pravo prijave na konkurs za upis na doktorske studije ima lice koje:

 • ima završene master akademske studije, sa najmanje 300 ESPB bodova i opštom prosečnom ocenom najmanje 8 na osnovnim akademskim i master akademskim studijama;
 • ima akademski stepen magistra nauka
 • lice koje ima VII1 stepen stručne spreme prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik RS“, br. 76/05, 100/07- autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 87/16)

 

Prilikom prijave kandidat podnosi Studentskoj službi Fakulteta sledeća dokumenta:

 • Kopija lične karte;
 • Diplome o završenim prethodnim studijama (osnovnim i master);
 • Dve fotografije (za indeks)
 • Biografiju
 • Objavljene radove
 • Uplatnicu na 6000,00 dinara za troškove upisa

Sva dokumenta se predaju u originalu ili kao overene kopije najkasnije do 05.07.2019. godine.

Školarina za doktorske studije iznosi 2200 eura u dinarskoj protivvrednosti.

Radnička 30a/II sprat, Novi Sad

Tel: 021/530-633; 530-231

Fax: 021/530-232

www.tims.edu.rs

informacije@tims.edu.rs

 

III FAKULET ZA PROJEKTNI I INOVCIONI MENADŽMENT, Beograd

 

 1. OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

 

1.1. Osnovne akademske studije – studijski program Projektni menadžment: 90 studenata.

1.2. Osnovne akademske studije -studijski program Informacioni sistemi i razvoj softvera: 30 studenata.

 

Cena školarine u akademskoj 2019/20. godini na osnovnim trogodišnjim studijama, studijski program:

– Projektni menadžment iznosi 990 evra u dinarskoj protivvrednosti po godini, uz mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata,

– Informacioni sistemi i razvoj softvera iznosi 1250 evra u dinarskoj protivvrednosti po godini, uz mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata.

 

 1. MASTER AKADEMSKE STUDIJE

 

Master akademske studije – studijski program Projektni menadžment: 50 studenata.

 

Cena školarine u akademskoj 2019/20. godini na master dvogodišnjim studijama je 1290 evra u dinarskoj protivvrednosti po godini, uz mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata.

 

 1. DOKTORSKE STUDIJE

 

Doktorske studije – studijski program Projektni menadžment: 8 studenata.

 

Cena u akademskoj 2019/20. godini na trogodišnjim doktorskim studijama je 1950 evra u dinarskoj protivvrednosti po godini, uz mogućnost plaćanja na rate.

 

Datum prijemnog ispita je 5. juli 2019. godine.

Web adresa Fakulteta za projektni i inovacioni menadžment: www.pmc.edu.rs

 

 

IV FAKULTET ZA EVROPSKE PRAVNO – POLITIČKE STUDIJE, Novi Sad

 

 1. OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE PRAVA (80 studenata)
 2. OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE POLITIKOLOGIJE (60 studenata)

Prvu godinu osnovnih akademskih studija može upisati lice koje ima završenu srednju školu, svih obrazovnih profila. Kandidat koji konkuriše za upis na prvu godinu studija polaže ispit za proveru sklonosti i sposobnosti. Pravo upisa, pod istim uslovima, na prvu godinu osnovnih studija imaju i strani državljani.

Redosled kandidata za upis na prvu godinu osnovnih studija utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog tokom srednjoškolskog obrazovanja i rezultata postignutih na ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti. Žalbe na utvrđeni redosled se mogu podneti u roku od pet dana od dana isticanja redosleda kandidata na oglasnoj tabli Fakulteta.

Uz prijavu kandidati podnose: diplomu o završenoj srednjoj školi, svedočanstva za sve razrede srednje škole, u originalu ili overenoj fotokopiji i izvod iz matične knjige rođenih.

Osnovne studije prava traju četiri godine (240 ESPB) i njihovim završetkom stiče se akademski naziv „diplomirani pravnik“.

Osnovne studije politikologije traju tri godine (180 ESPB) i njihovim završetkom stiče se akademski naziv „politikolog“.

Prijave za osnovne akademske  studije prava i politikologije se podnose od 01.04.2019. godine.

Ispit sklonosti i sposobnosti će se održati u prostorijama Fakulteta (ulica Narodnog fronta 53, Novi Sad) u u terminima koji će biti određeni.

 1. MASTER STUDIJE PRAVA (30 STUDENATA)
 2. MASTER STUDIJE POLITIKOLOGIJE (20 STUDENATA)

Na master akademske studije prava mogu se upisati studenti koji su završili osnovne akademske studije prava dok na master akademske studije politikologije mogu se upisati studenti koji su završili osnovne akademske studije politikologije (osnovne studije političkih nauka), prava, ekonomije, sociologije, filozofije, psihologije i drugih humanističkih i društvenih nauka.

Master studije prava traju godinu dana. Upisuju ih lica koja imaju fakultetsku diplomu diplomiranog pravnika (studije prava u četvorogodišnjem trajanju sa 240 ESPB bodova).

Jednogodišnje master studije politikologije (tj. direktan upis na drugu godinu master studija politikologije), upisuje lice koje ima fakultetsku diplomu diplomiranog politikologa odnosno drugu odgovarajuću diplomu iz oblasti humanističkih i društvenih nauka (akademske studije u četvorogodišnjem trajanju sa 240 ESPB bodova). Ova lica upisuju drugu godinu studija i na njih se primenjuje Studijski program master studija politikologije koji se odnosi na drugu godinu studija, uz dodatni uslov da su položili, odnosno da do odobravanja teme master rada polože opšteobavezne predmete iz prve godine studija ovog studijskog programa (predmeti: Teorije i modeli demokratije i Politička sociologija savremenog društva).

Dvogodišnje master studije politikologije može upisati lice koje ima fakultetsku diplomu trogodišnjih osnovnih akademskih studija sa 180 ESPB bodova. Ova lica upisuju prvu godinu studija i na njih se primenjuje Studijski program master studija politikologije u celini.

Prijave za master studije prava i politikologije se podnose od 01.04.2019. do 15.10.2019. godine.

Ispit sklonosti i sposobnosti će se održati u prostorijama Fakulteta (ulica Narodnog fronta 53, Novi Sad) u u terminima koji će biti određeni.

Sve potrebne informacije o uslovima upisa i drugim pitanjima studiranja na Fakultetu mogu se dobiti na sledećim telefonskim brojevima:

021/417-633; 417-634; 675-6-200; 021/675-6-201;.
E-mail:  studentska@fepps.edu.rs

 

 

USLOVI UPISA

Univerzitet Educons

Pravo upisa na I godinu osnovnih akademskih studija imaju kandidati sa prethodno stečenim srednjim obrazovanjem u četvorogodišnjem trajanju, a na II, III i IV godinu osnovnih akademskih studija mogu se upisati kandidati saglasno odluci komisije Fakulteta.

Pravo upisa na master akademske studije koje traju dve godine (i vrednuju se sa 120 ESPB) imaju kandidati sa završenim osnovnim akademskim studijama prvog stepena i ostvarenih 180 ESPB iz odgovarajućeg polja, a iz drugih polja u skladu sa odlukom komisije Fakulteta.

Pravo upisa na master akademske studije koje traju jednu godinu (i vrednuju se sa 60 ESPB) imaju kandidati sa završenim fakultetom u četvorogodišnjem trajanju ili oni koji su ostvarili 240 ESPB iz odgovarajućeg polja, a iz drugih polja u skladu sa odlukom komisije Fakulteta.

 

Pravo upisa na I godinu doktorskih studija imaju kandidati sa završenim master akademskim studijama, koji su u prethodnom školovanju stekli najmanje 300 ESPB bodova i ukupnom prosečnom ocenom na osnovnim i master studijama od najmanje 8, kao i uspunjenim drugim uslovima u skladu sa Zakonom, Pravilnikom i studijskim programima. Pravo upisa na II i III godinu doktorskih akademskih studija imaju studenti doktorskih studija u skladu sa odlukom komisije Fakulteta.

 

Redosled kandidata za upis na I godinu osnovnih akademskih studija utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u prethodnom nivou obrazovanja i rezultata postignutog na prijemnom ispitu.

Redosled kandidata za upis na master akademske studije i doktorske studije utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u prethodnim nivoima obrazovanja.

Na  studije se mogu, pod istim uslovima, upisati  domaći i strani državljani, u skladu sa Zakonom.

 

Prijemni ispiti za brucoše u sedištu Univerziteta u Sremskoj Kamenici održaće se 21. i 28. juna i  05. jula  2019. godine u 12.00 časova.

Prijemni ispit u visokoškolskoj jedinici u Tutinu održaće se u istim terminima.

Drugi rok za prijemni ispit održaće se 06., 14., 20. i 27 septembra 2019.godine sa početkom u 12 časova

Rok za podnošenje žalbe na utvrdjeni redosled kandidata je 5 dana od dana isticanja  redosleda kandidata. Žalba se podnosi organu poslovođenja.

Prijava i dostava dokumenata za upis na master i doktorske studije podnose se od dana objavljivanja konkursa do početka školske godine, odnosno do dana popunjavanja broja studenata navedenog u konkursu.

 

Prijave se podnose na sledeće adrese:

Univerzitet Educons, Sremska Kamenica, ul.Vojvode Putnika 87. i 85.

Univerzitet Educons,Visokoškolska jedinica Tutin, Pešterska bb.

Fakultet za sport i turizam Novi Sad, ul. Radnička br.30.a

Fakultet za evropske pravno-političke studije, Novi Sad, Narodnog fronta 53.

Fakultet za projektni i inovacioni menadžment, Beograd, Bože Jankovića br.14.

 

Sve informacije mogu se dobiti na sledeće telefone:

Univerzitet  Educons- 021/4893-638, 4893-615,  4893-611, 

Fakultet za sport i turizam – 021/530-633; 530-231, fax:021/530-232

Fakultet za evropske pravno-političke studije – 021/417-633; 417-634; 675-6-200;021/675-6-201

Fakultet za projektni i inovacioni menadžment -011/3912 484

ili

veb sajtu www.educons.edu.rs,   (info@educons.edu.rs), www.tims.edu.rs

(informacije@tims.edu.rs), www.fepps.edu.rs (studentska@fepps.edu.rs),  www.pmc.edu.rs

 

Rektor

 

 

___________________

Prof. dr Aleksandar Andrejević

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neopkhodna polja su označena *

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.