Uslovi upisa

Osnovne akademske studije prvog stepena mogu pohađati sva fizicka lica, bez obzira na mesto prebivališta ili državljanstvo, pol, rasu, veru, nacionalnost, … itd.

Kandidati se mogu upisati u I godinu osnovnih akademskih studija, nastaviti studije ili upisati u III godinu studija, kao i pohađati diplomske akademske studije – master.

Kandidat koji je zadovoljio kriterijume za upis u I godinu osnovnih akademskih studija, dužan je da podnese sledeću dokumentaciju :

Svedočanstva ( sve četiri godine srednje škole )
Diplomu o položenom maturskom ispitu
Potvrdu o uplati troškova za polaganje prijemnog ispita
Potvrdu o uplaćenim troškovima dokumentacije
2 fotografije ( kao za pasoš )
Uverenje o državljanstvu
Potvrdu o uplaćenoj I rati školarine

NAPOMENA:
Žiro racun Fakulteta zaštite životne sredine je : 265-2010310005168-74
Za „ … Poziv na broj …“ unesite svoj JMBG – jedinstveni matični broj građana
Telefonski broj za slanje faxa Studentskoj službi Fakulteta zaštite životne sredine je : 021/4893-696

Ukoliko za studenta plaća pravno lice (firma) potrebno je službi računovodstva putem faksa 021-489-36-20 ili direktno, dostaviti sledeće podatke:
Tačan naziv i adresu firme – preduzeća;
PIB broj firme – preduzeća;
Ime i prezime studenta;
JMBG studenta;
Deklarativno navedeno u evrima šta student želi da plati (npr. školska godina u celosti u eur; ili u ratama – iznos rate; ostale troškove …);
Poslati broj faksa na koji će Služba računovodstva u toku dana poslati predračun.

Kontakt:
tel 021-489-36-12