Studijiski programi

Osnovne akademske studije

Studijski program Poslovna ekonomija na osnovnim akademskim studijama ima za cilj da formira kompetentne ekonomiste, koji će moći samostalno da rade na složenim upravljačko-organizacionim poslovima u malim i srednjim preduzećima, javnom sektoru i ostalim privrednim organizacijama. Završetkom ovog studijskog programa student stiče naziv ekonomista. U strukturi studijskog programa Poslovna ekonomija na osnovnim akademskim studijama zastupljene su sledeće grupe predmeta: akademsko-opšteobrazovna, teorijsko-metodološka, naučno- stručna i stručno-aplikativna.

Master akademske studije

Završetkom ovog studijskog programa student stiče naziv diplomirani ekonomista – master. Na ovaj studijski program mogu se upisati kandidati koji završe osnovne akademske četvorogodišnje studije, odnosno ostvare najmanje 240 ESPB bodova. Studijski program na master studijama traje jednu godinu, odnosno dva semestra i čine ga obavezni i izborni jednosemestralni predmeti, kao i obavezni master rad. Student može uticati na strukturu studijskog programa s izbornim predmetima i samim tim, oblikovati svoj master profil.

Doktorske studije

Osnovni cilj doktorskih studija Poslovna ekonomija je osposobljavanje studenata za samostalan naučno-istraživački rad za potrebe naučno-obrazovnih institucija, privrede i društva u celini. Ovo je značajno, prvenstveno zbog toga što nacionalni strateški razvojni prioriteti moraju biti utemeljeni na konkurentskim naučnim istraživanjima i stvaranju uslova za razvoj ekonomije zasnovane na znanju. Realizacija ovakvog primarnog cilja, podrazumeva i ispunjenje sledećih ciljeva:

  • unapređenje strategije aktivnog učenja za potrebe naučnog istraživanja
  • razvijanje sopstvenih vrednosti (motivacija, kreativno razmišljanje, planiranje i postavljanje ciljeva, donošenje odluka neophodnih u naučno-istraživačkim aktivnostima)
  • jačanje sposobnosti za timski i individualan naučno-istraživački rad
  • promovisanje značaja i uloge naučno-istraživačkog rada u okviru ekonomske profesije značajne s aspekta ukupnog privrednog i društvenog razvoja
  • razvoj veština komunikacije s korisnicima usluga i sposobnosti upotrebe dodatnih znanja i veština (informacione tehnologije) u realizaciji naučno-istraživačkih projekata.

Kao i misija, i ciljevi doktorskih studija u celini su kompatibilni s ciljevima Univerziteta EDUCONS: obrazovanje kvalitetnih doktora nauka koji će biti dobro pozicionirani na tržištu kapitala i znanja i doprineti razvoju inovativne ekonomije zasnovane na znanju.

Menadžment – Osnovne akademske studije

Studijski program Menadžment na osnovnim akademskim studijama ima za cilj da studenti steknu akademska i praktična menadžment znanja i veštine iz oblasti ekonomije, finansija, javne uprave, prava, marketinga, poslovne etike, komunikacija, poslovnih informacionih sistema i drugih oblasti neophodnih u resavanju svakodnevnih konkretnih menadžment zadataka u modernom poslovnom okruženju.