Prezentacije

Osnovne akademske studije

Poslovna ekonomija

Prva godina

Preduzetništvo

Poslovna etika

Računovodstvo

Matematika

Ekonomija Evropske Unije

Ekonomika preduzeća sa osnovama mikroekonomije

Makroekonomija

Druga godina

Finansije

Marketing usluga

Menadžerski informacioni sistemi

Poslovna statistika

Poslovno pravo

Principi menadžmenta

Upravljanje događajima

Uvod u pravo Evropske Unije

 

Treća godina

Strategijski menadžment

Međunarodni ekonomski odnosi

Liderstvo

Izborni modul Finansije i bankarstvo

Izborni modul Turizam i sport

 

Četvrta godina

Finansijska tržišta

Javne finansije

Osiguranje

Revizija

Osnovne akademske studije

Menadžment

Prva godina

Preduzetništvo

Principi menadžmenta

Poslovna etika

Informatika

Osnove marketinga

Druga godina

Menadžment informacionih sistema

 

Master akademske studije

Prva godina

Forenzička revizija

Informatika

Marketing istraživanja

Međunarodne finansije

Metodologija naučnog rada

Poslovno pregovaranje

Upravljanje razvojem malih preduzeća

Usluge u osiguranju