Uslovi upisa

Akademija klasičnog slikarstva upisuje do 20 studenata na prvu godinu osnovnih akademskih studija.

Na studije se mogu, pod istim uslovima, upisati domaći i strani državljani, u skladu sa Zakonom. Stečena diploma je ravnopravna sa diplomom državnih fakulteta.

Kandidati se mogu upisati u I godinu osnovnih akademskih studija, nastaviti studije (II i III godinu studija)  i pohađati diplomske akademske studije – master.

Kandidat za upis u I godinu osnovnih akademskih studija, dužan je da studentskoj službi Univerziteta Educons podnese sledeću dokumentaciju (najmanje 2 radna dana pre termina prijemnog ispita):

 1. Svedočanstva (sve četiri godine srednje škole)
 2. Diplomu o položenom maturskom ispitu
 3. Potvrdu o uplaćenim troškovima dokumentacije 3.000,00 din.
 4. Mapu sa radovima koja sadrži:
  – 5 crteža portreta (studija portreta sa rukama – ugljen – minimum 70x100cm)
  – 5 crteža figure (studija akta ili obučene ljudske figure – ugljen – minimum 70x100cm)
  – 5 slikanih kartona (teme i tehnike su po izboru – minimum 30x50cm)
  – 5 tabli malih crteža (teme, tehnike (olovka, ugljen, tuš…) i formati crteža su po izboru – format table: minimum 50x70cm)

Uz mapu treba priloziti CD sa biografijom i fotografijama svih radova u mapi.

PRIJEMNI ISPIT

Prijemni ispit se sastoji od:

 1. Ispit za proveru sklonosti i sposobnosti:
  – crtanja portreta (2 dana – ugljen)
  – crtanja figure (2 dana – ugljen)
  – slikanja mrtve prirode (1 dan – tempera, akrilik)
 1. Testa iz opšteg znanja likovne umetnosti

Rangiranje kandidata za upis na prvu godinu osnovnih studija utvrđuje se na osnovu:

a) rezultata postignutog na prijemnom ispitu (maksimalno 20 bodova) i mape sa radovima (maksimalno 40 bodova)
b) uspeha postignutog u prethodnom nivou obrazovanja (maksimalno 40 bodova)

Rang lista kandidata za upis na prvu godinu osnovnih studija će biti istaknuta i na oglasnoj tabli u prizemlju zgrade Akademije klasičnog slikarstva.

Rok za podnošenje žalbe na utvrđeni redosled kandidata je 5 dana od dana isticanja redosleda kandidata. Žalba se podnosi organu poslovođenja.

Upis na II godinu

Akademija klasičnog slikarstva upisuje do 20 studenata na drugu godinu i do 20 studenata na III godinu osnovnih akademskih studija. Pravo upisa na drugu i treću godinu osnovnih akademskih studija ima kandidat sa prethodno položenim obaveznim ispitima iz prethodne godine na Akademiji klasičnog slikarstva.

Pravo na upis u drugu godinu imaju i studenti koji sa prethodno pohađanih studija donesu uverenje o položenim ispitima odnosno ostvarenim ESPB bodovima, koje zatim komisija Akademije klasičnog slikarstva proverava i ukoliko su u skladu sa zakonski definisanim uslovima, donosi rešenje o upisu na II ili III godinu studija.

UPIS NA DIPLOMSKE AKADEMSKE STUDIJE
(studije drugog stepena)

Master degree – MA (Master of Arts)

Akademija klasičnog slikarstva upisuje do 20 studenata na prvu godinu diplomskih akademskih studija. Pravo na upis ima kandidat sa završenim studijama prvog stepena koji je stekao najmanje 180 ESPB.

Redosled kandidata za upis na diplomske akademske studije utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u prethodnom nivou obrazovanja.

Rang lista kandidata za upis na prvu godinu diplomskih studija se u odgovarajućem periodu ističe na oglasnoj tabli u prizemlju zgrade Akademije..

NAPOMENA:

Žiro racun Akademije klasičnog slikarstva je : 265-2010310005168-74

Za „ … Poziv na broj …“ unesite svoj JMBG – jedinstveni matični broj građana

Telefonski broj za slanje faxa Studentskoj službi Akademije klasičnog slikarstva je : 021/4893-696 (fax)

Ukoliko za studenta plaća pravno lice (firma) potrebno je službi računovodstva putem faksa 021-489-36-20 ili direktno, dostaviti sledeće podatke:

Tačan naziv i adresu firme – preduzeća;

PIB broj firme – preduzeća;

Ime i prezime studenta;

JMBG studenta;

Deklarativno navedeno šta student želi da plati (npr. školska godina u celosti u eur; ili u ratama – iznos rate; ostale troškove …);

Poslati broj faksa na koji će Služba računovodstva u toku dana poslati predračun. Kontakt telefon službe računovodstva je 021 489 36 12.

Za sve dodatne podatke ili pojašnjenja, obratiti se studentskoj službi na broj: 021 48 93 602